Matt Mahan

ads header

Breaking News

TNS Janet Nguyễn: Buổi điều trần Quyết định Dự Luật SB 895

Mời bấm vào để phóng lớn Thông Cáo Báo Chí
TNS Janet Nguyễn mời đồng hương tham dự buổi điều trần Quyết định Dự Luật SB 895

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn kêu gọi quý đồng hương tham dự buổi điều trần Quyết định Dự Luật SB 895 tại sảnh đường Thượng Viện lúc 9:45 sáng thứ Hai, ngày 14 tháng 5 năm 2018.

Quý đồng hương nhanh chóng ghi danh, đóng tiền giữ chỗ cho buổi tham dự này. Khi lên xe, số tiền đóng giữ chỗ sẽ được gởi hoàn lại. Buổi trưa sẽ dùng cơm chung với TNS Janet tại Sacramento.

*** Tại San Jose:  Xin liên lạc ghi danh tham dự:
1. Ông Phạm Hữu Sơn Chủ Tịch BĐD Cộng Đồng, (510) 707- 4337
     hoặc các vị khác trong BĐD Cộng Đồng NVQG Bắc Cali
2. Cô Hạ Vân, Giám Đốc Đài VN Bắc Cali, Tel: (408) 802-9938

*** Tại Sacramento: Xin liên lạc ghi danh tham dự:
1. Ông Đại Minh Mẫn  (916) 743-1436
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh  (916) 743 -3999
3. Ông Tido Thac Hoang    (916) 716 -5224