Matt Mahan

ads header

Breaking News

XHCN nghĩa là gì?

XHCN: Xã Hội Chủ Nghĩa
XHCN cũng dùng để diễn tả cuộc sống và những gì xẩy ra ở một nước cộng sản như VN:

XHCN : Xấu Hổ Cả Nước
XHCN : Xù Hết Chủ Nợ (quịt nợ)
XHCN : xếp hàng cả ngày,
XHCN : xuống hố cả nước,
XHCN : xuống hàng chó ngựa,
XHCN : xạo hết chỗ nói,
XHCN : xét hỏi cả ngày,
XHCN : xâm hại con người,
XHCN : xấu hơn cả ngợm,
XHCN : xơi hết cả nhà,
XHCN : xóa hết cội nguồn,
XHCN : xì hơi chết người,
XHCN : xóa hết chữ nghĩa...

Bốn chữ này đều diễn tả đúng cái khốn nạn của các đỉnh cao trí tuệ Hà Nội.
Có lẽ chưa có tiếng nước nào mà thần tình đọc ra được nhiều lối như tiếng Việt Nam.

Chữ Quốc-Anh kính chuyển