Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tôn Trọng Luật Tranh Cử


Điều Cam Kết thứ 8 của ƯCV Nguyễn Mạnh "Nghị quyết này sẽ được gởi cho sứ quán của Việt Nam và bộ ngoại giao Hoa Kỳ để thiết định một các rõ ràng là thành phố San Jose coi trọng nhân quyền, tự do, dân chủ và trọng pháp."

Bất cứ cuộc tranh đua nào cũng cần phải có nguyên tắc đua tranh để người dự cuộc thi thố tài năng tranh đua trong khuôn khổ luật qui định. ƯCV Nguyễn Mạnh cũng như các ƯCV khác đều nhận bản văn hướng dẫn về các điều lệ tranh cử của thành phố San Jose, City of San José Candidate SPECIAL Election Information 2015. Bản văn này viết với các văn từ giản dị bình dân dễ hiểu.

Trang 5, viết về vấn đề quảng cáo tranh cử, luật bắt buộc các bản tranh cử phải có hàng chữ "chi trả bởi" liền sau đó tên, địa chỉ và thành phố của ƯCV hay ban tranh cử, người đã trả tiền cho bản hiệu ("paid for by" immediately followed by the name, street address and city of the candidate or candidate controlled committee that paid for the communication.) . Về phương diện truyền thông, điều luật này không áp dụng cho các chương trình quảng bá, thông tin, các chương trình tin tức, bàn thảo hay hội luận trừ khi ƯCV làm chủ đài. Như trường hợp ƯCV Nguyễn Mạnh làm chủ đài, các chương trình hội thảo mang tính chất cổ động cho ƯCV Nguyễn Mạnh đã trở thành chương trình quảng cáo và khoản tiền chi tiêu phải báo cáo cho quần chúng được rõ, để cử tri xác định lá phiếu lựa chọn người đại diện cho họ cho xứng đáng.

Trang 5 viết về điều luật quyên tiền tranh cử của ƯCV, trước tiên việc chọn lựa của ƯCV trước khi nhận tiền tranh cử là phải điền mẫu đơn SJ500 để quyết định chọn chấp nhận tranh cử với số chi tiêu tối đa (Voluntary Expenditure Limit) như luật định hay không. Các ƯCV nào nhận tiền tranh cử nhưng chưa điền mẫu đơn SJ500 là phạm sắc luật của thành phố San Jose điều 12.06.510(A). Nguyên đoạn luật bằng Anh Ngữ "Each candidate shall file a separate expenditure ceiling statement for the primary election (or special primary election) and the general (or special) run-off election with the city clerk, indicating whether or not he/she will pariticipate in the voluntary campaign expenditure limits program before accepting or receiving any campaign contributions"

Trong kỳ bầu cử chức vị Thị Trưởng San Jose vừa qua, cựu ƯCV Dave Corteses đã phạm luật vì quyên tiền trước khi điền mẫu đơn SJ500 vào ngày 17 tháng 06 năm 2014. Theo bản báo cáo viết ngày 02 tháng 09 năm 2014, về kết qủa cuộc điều tra của tổ hợp luật sư Hanson Bridgett thì tổng số tiền $9,825.00 đã được quyên góp từ ngày 03 tháng 06 tới ngày 16 tháng 6 năm 2014, tức trước ngày điền mẫu đơn SJ500, là bất hợp lệ. Dù rằng cựu ƯCV Dave Corteses đã hoàn trả lại $9,825.00 cũng không xoá được lỗi đã phạm. Gần đây nhất, theo nữ Luật Sư Karin Cogbill, cố v ấn ban vận động tranh cử của LS Diệp Thế Lân, cho biết ƯCV Nguyễn Mạnh đã lập lại tiền án của cựu ƯCV Dave Corteses đã quyên góp tổng số $62,875 nhưng đã không điền mẫu đơn SJ500.

Người Quan Sát, Mùa Bầu Cử Đặc Biệt, 03 Tháng 03 Năm 2015