Matt Mahan

ads header

Breaking News

DB Janet Nguyễn: Các Chương Trình Hỗ Trợ Hóa Đơn Điện Nước

 

Các Chương Trình Hỗ Trợ Hóa Đơn Điện NướcQuý vị có đang gặp khó khăn và chậm trễ trong việc thanh toán hóa đơn điện nước hay không?


Tôi muốn chia sẻ các chương trình cung cấp hỗ trợ tài chính của Chính Phủ đến cho quý vị. Quý vị có thể bấm vào link dưới đây để biết thêm thông tin về cách nhận trợ giúp.


California Alternate Rates for Energy (CARE):


-Giảm 30-35% hóa đơn điên và giảm 20% hóa đơn gas cho khách hàng có lợi tức thấp.


Family Electric Rate Assistance Program (FERA):


-Giảm 18% trên hóa đơn điện cho các gia đình có thu nhập quá mức trợ cấp CARE.


California Arrearage Payment Program (CAPP):


Hỗ trợ tài chính cho các khách hàng đủ điều kiện để giúp giảm giá tiền cho những hóa đơn điện nước quá hạn trong đại dịch COVID-19.


Cung cấp cho quý vị những thông tin về chương trình trợ giúp của chính phủ để giúp quý vị bớt gánh âu lo là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên lạc số (714) 843-4966 hoặc email Assemblymember.Nguyen@assembly.ca.gov.


Tôi rất vinh dự được đại diện cho quý vị trong Quốc Hội Tiểu Bang California.