Matt Mahan

ads header

Breaking News

Dạ Tiệc Tân Niên Mừng Xuân Canh Tý của HAH Quảng Ngãi HNBCL

Dạ Tiệc Tân Niên Mừng Xuân Canh Tý
của Hội Ái Hữu Quảng Ngãi Hải Ngoại Bắc California

5:30 PM - 10:30 PM
Thứ Bảy, ngày 15 tháng 2 năm 2020
Tại: Grand Fortune Seafood Restaurant
4100 Monterey Rd, #108, San Jose, CA 95111
Tel: (408) 226-8888
(Nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Canh Tý)