Matt Mahan

ads header

Breaking News

Bầu Cừ Giữa Kỳ 2018

Biểu tượng của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Mỹ
Bầu Cừ Giữa Kỳ 2018
Nguyễn Xuân Tùng

Chúc mừng đảng Dân Chủ

Là người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa, không phải vì cuồng Trump mà vì sự thật lẽ phải, người viết xin trân trọng chúc mừng đảng Dân Chủ và quý thành viên người Mỹ gốc Việt ghi danh theo đảng Dân Chủ, nhất là những Ứng Viên Dân Chủ gốc Việt đã thắng vẻ vang trong cuộc Bầu Cử Giữa Kỳ ngày 6 tháng 11 năm 2018 trên khắp 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ.

Xin chức mừng Nữ Dân Biểu Liên Bang Dân Chủ gốc Việt Stephanie Murphy nhũ danh Đặng Thị Ngoc Dung, Đơn Vị 7, Tiểu Bang Florida đã tái cử. Ước mong Nữ Dân Biểu Dân Chủ Đặng Thị Ngọc Dung sẽ có tiếng nói mạnh mẽ để xây dựng, canh tân, chấn hưng đảng Dân Chủ, làm lợi cho nước Mỹ dân Mỹ! Và đấu tranh cho nhân quyền, cho quyền lợi của quê hương đất nước dân tộc Việt Nam tại Biển Đông đang bị Trung Cộng xâm chiếm, lấn chiếm!

Chúc mừng đảng Dân Chủ đã thắng tại Hạ Viện. Và từ đó hy vọng đảng Dân Chủ sẽ đấu tranh như người đã có tài sản cắm dùi là Hạ Viện để cân bằng với Thượng Viện vẫn do đảng Cộng Hòa nắm giữ. Hy vọng đảng Dân Chủ Hạ Viện sẽ tìm ra những đường lối chính sách ích quốc lợi dân, có chung mẫu số với đảng Cộng Hòa Thượng Viện như chăm sóc sức khỏe Obamacare, DACA, di dân, tái thiết cơ sở hạ tầng vv… để cùng tương nhượng và cùng đạt tới những lợi ích cho đất nước và người dân Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đồng thời tạo sức mạnh, củng cố tiềm lực nội bộ, kiến tạo đường lối chính sách hay hơn, tốt hơn Tổng Thống Donald Trump, tốt hơn đảng Cộng Hòa, để Đảng Dân chủ có đủ sức mạnh hoặc trên sức mạnh đặng đường đường chính chính giành lại quyền làm chủ Tòa Bạch Ốc trong tổng tuyển cử 2020 hoặc 2024 sắp tới! Đó là cách tốt nhất và chính đáng nhất đảng Dân Chủ nên làm và cần làm.

Bầu Cử Giữa Kỳ

Bầu Cử Giữa Kỳ được tổ chức 4 năm một lần, vào tháng 11, tức là gần 2 năm sau nhiệm kỳ 4 năm của tổng thống. Như vậy tại Mỹ, cứ 2 năm sau cuộc Tổng Tuyển Cử bầu tổng thống thì lại có một cuộc Bầu Cử Giữa Kỳ (Midterm elections) bầu mới toàn thể Hạ Viện gồm có 435 ghế dân biểu, vì nhiệm kỳ dân biểu chỉ có 2 năm. Và bầu 1/3 nghị sỹ Thượng Viện tức là 33 hoặc 34 ghế nghị sỹ trong tổng số 100 ghế nghị sỹ tại Thượng Viện, vì nhiệm kỳ của nghị sỹ là 6 năm. Như vậy cứ 2 năm lại có 1/3 nghị sỹ đổi mới tại Thượng Viện. Điều đó làm cho chính sách đối ngoại của Thượng Viện được liên tục, không bị đột ngột gián đoán.

Ngoài ra, trong cuộc bầu cử giữa kỳ, 34 trong số 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ sẽ bầu lại Thống Đốc của họ với nhiệm kỳ 4 năm. Riêng 2 Tiểu Bang Vermont và New Hampshire, bầu thống đốc của họ chỉ với nhiệm kỳ 2 năm, trong cả 2 cuộc Tổng Tuyển Cử bầu tổng thống và Bầu Cử Giữa Kỳ. Vì thế trong cuộc Bầu Cử Giữa Kỳ có 36 thống đốc được bầu lại. Đồng thời các địa phương: Tiểu Bang, Quận, Hạt, Thành Phố vv… cũng bầu chọn lại các chức vụ địa phương, các luật lệ địa phương của họ.

Những đặc điểm cần lưu ý của Bầu Cử Giữa Kỳ

Bầu Cử Giữa Kỳ thường không được cử tri quan tâm nhiều như Tổng Tuyển Cử bầu tổng thống. Mặc dù nội dung của nó vẫn rất quan trọng và gần giống in hệt Tổng Tuyển Cử bầu tổng thống, chỉ khác duy nhất một điều là không có chức danh bầu tổng thống in trong lá phiếu. Vì thế Bầu Cử Giữa Kỳ vẫn được gọi là Tổng Tuyển cử (General Elections) vì nó là một trong hai cuộc Tổng Tuyển Cử lớn nhất tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Trong các cuộc Tổng Tuyển cử bầu tổng thống thì đảng nào thắng cử, chiếm được Tòa Bạch Ốc (Hành Pháp) thì cũng chiếm luôn được Thượng, Hạ Viện (Lập pháp) như một ân huệ cử tri Hoa Kỳ ưu ái giành cho vị tân tổng thống của họ trong 2 năm đầu chấp chánh; để tân tổng thống có đủ phương tiện, sức mạnh, quyền lực thi thố tài năng, thực thi lời hứa trong lúc tranh cử. Và vị tân tổng thống của họ chỉ có hai năm ân huệ đó thôi.

Sau 2 năm ân huệ, sẽ có cuộc Tổng Tuyển Cử Giữa Kỳ, thường gọi là Bầu Cử Giữa Kỳ cho dễ phân biệt với Tổng Tuyển Cử bầu tổng thống. Trong Bầu Cử Giữa Kỳ cũng sẽ bầu lại hầu hết các chức vụ dân cử từ trung ương Liên Bang tới các địa phương: Tiểu Bang, quận hạt, thành phố vv…đã ít nhiều được hưởng ân huệ của cư tri đã bầu tổng thống 2 năm trước. Nếu tổng thống thực thi lời hứa, làm được việc, cử tri sẽ ban thêm ân huệ. Nếu tổng thống thiếu năng lực, hứa lèo, sẽ bị cử tri “giận cá chém thướt”, chặt hết vây cánh, tay chân, phương tiện tại Thượng, Hạ Viện, thống đốc các Tiểu Bang thân với tổng thống cho chết luôn, để đảng đối lập có cơ hội làm việc. Vì thế, Bầu Cử Giữa Kỳ còn được gọi là cuộc thăm dò công luận, thăm dò dân ý, xem cử tri tín nhiệm hay bất tín nhiệm tổng thống.

Cũng có khi cử tri tín nhiệm tổng thống nhưng không muốn tổng thống và đảng của tổng thống nắm giữ cả ba ngành Hành Pháp-Lập Pháp-Tư Pháp cùng một lúc sẽ nẩy sinh độc tài độc đoán như đảng Cộng Hòa hiên tại. Nên cử tri Hoa Kỳ đã cân bằng quyền lực bằng cách cho đảng đối lập Dân Chủ quyền hành tại Hạ Viện để kìm giữ, ngăn chặn đảng cầm quyền Cộng Hòa của tổng thống khỏi độc tài độc đoán.

Trong khoảng 60 năm vừa qua, số cử tri trong các cuộc Tổng Tuyển Cử bầu tổng thống thường là 50% đến 60% thì trong các cuộc Bầu Cử Giữa Kỳ con số cử tri có đủ điều kiện nhưng sốt sáng đi bầu chỉ là 40%. Và trong các cuộc Bầu Cử Giữa Kỳ (BCGK) thì luôn luôn đảng của tổng thống đang nắm quyền hành pháp bị thua và mất ghế tại quốc hội: Thượng, Hạ Viện vì “ứng viên tổng thống thường nói hay làm giở”, ít tổng thống có khả năng thực thi lời lứa lúc tranh cử. Thí dụ:

BCGK năm 2002: Tổng Thống George W. Bush thắng +8 Nghế Hạ Viện và thắng +2 ghế Thượng Viện vì biến cố 911 năm 2001 nước Mỹ đang trong tình trạng khẩn trương và đang có chiến tranh với Irac,với khủng bố, nên đã ân huệ cho Tổng Thống Bush Con.

BCGK năm 2006: Tổng Thống George W.Bush mất -32 Nghế Hạ Viện và -6 ghế Thượng Viện

BCGK năm 2010: Tổng Thống Obama mất -63 Nghế Hạ Viện và -6 ghế Thượng Viện.

BCGK năm 2014: Tổng Thống Obama mất -13 Nghế Hạ Viện và -9 ghế Thượng Viện.

BCGK năm 2018: Tổng Thống Donald Trump mất -30 Nghế Hạ Viện nhưng đã thắng thêm được +2 ghế 

Như vậy, so sánh kết quả bầu cử giữa kỳ năm 2018 với các cuộc bầu cử giữa kỳ từ năm 2006 tới nay thì Tổng Thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa ít bị thiệt hại nhất! Tuy mất 30 ghế Hạ Viện và mất quyền kiểm soát Hạ Viện nhưng vẫn giữ được thế đa số tại Thượng Viện 51/49 và còn thắng thêm được 2 ghế, nâng tỷ số 51/49 thành 53/47.

Vì thế, Tổng Thống Donald Trump sau khi gọi điện thoại chúc mừng Dân Biểu Dân Chủ Nancy Pelosi, lãnh tụ khối thiểu số Hạ Viện đã thắng tại Hạ Viện thì sau đó Tổng Thống Donald Trump cũng đã tuyên bố là ông và đảng Cộng Hòa cũng đã thắng cử! Với ý nghĩa là tuy mất quyền kiểm soát tại Hạ Viện nhưng vẫn giữ được quyền kiểm soát Thượng Viện với đa số nhiều hơn trước!

Lời tuyên bố thắng cử của Tổng Tống Donald Trump đã được các nhà quan sát và khối truyền thông công nhận là ông nói đúng vì Làn Sóng Xanh (tượng trưng cho đảng Dân Chủ) đã bị bức tường đỏ (tượng trưng cho đảng Cộng Hòa) chặn lại như đã trình bầy ở trên chứ làn sóng xanh không phủ trùm như thường lệ.

Bình luận gia Ben Stein trên trang Fox Business Network, tuyên bố: "Trong 105 năm qua, chỉ có 5 lần đảng của tổng thống đương nhiệm giành được ghế tại Thượng Viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ"! Đó là thành tích vượt trội của Tổng Thống Donald Trump!

Nguyên do có hiện tượng nghịch thường trong Bầu Cử Giữa Kỳ 2018

“Gieo gió gặt bão”!

Đảng Dân Chủ thiên tả và khối truyền thông dòng chính thiên tả trong suốt 2 năm vừa qua, kể từ khi ứng viên Tổng Thống Hillary Rodham Chinton thất cử ê chề và tan vỡ mộng trở thành Nữ Tổng Thống đầu tiên của nước Mỹ, đã chỉ biết vùi đầu vào việc chống Tổng Thống Donald Trump bằng mọi giá, bất kể đúng sai. Nhất là trong tiến trình tuyển chọn ứng viên Thẩm Phán Brett Kavanaugh vào Tối Cao Pháp Viện tại Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện đã để lộ chân tướng gian xảo, ma giáo đến cùng tận. Không khác gì các chế độ phi nhân bất nghĩa bất trung bất tín cộng sản trong các tòa án nhân dân, đấu tố, tiêu diệt kẻ thù giai cấp của chúng! Chính lối hành xử bất minh bất chính đó đã làm cho nhiều cử tri nữ giới, cử tri độc lập, cử tri Dân Chủ có lương tri tỉnh ngộ. Trên 5000 cử tri Dân Chủ trong phong trào “Walk Away” rời bỏ đảng trước Bầu Cử Giửa Kỳ đã chứng tỏ điều đó!

Những nguyên cớ gây bất lợi cho đảng Dân Chủ và khối truyền thông dòng chính thiên tả không phải bây giờ, sau kết quả Bầu Cử Giữa Kỳ mới thấy. Mà nhiều người chúng ta đã thấy ngay trong lúc những sự kiện đó đang xẩy ra và đã xẩy ra như người viết đã trình bầy trong các bài viết “Giáo Sư Tiến Sỹ Christine Blasey Ford” và “Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Brett Kavanaugh”. Tác hại đó sẽ còn kéo dài trong các cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống và Bầu Cử Giữa Kỳ trong tương lai nếu Đảng Dân Chủ thiên tả và khối truyền thông dòng chính thiên tả không chấn chỉnh nội bộ, không chấm dứt những hành vi ma giáo, bất chính của họ! Đảng Dân Chủ hiện nay cũng đang hưởng lợi rất nhiều trong các trong các cuộc bầu cử tại các Tiểu Bang nhà của họ bằng cách cho phép các di dân bất hợp pháp được quyền lái xe, và cấp bằng lái xe cho họ. Nhờ đó họ có thể đi bầu với bằng lái xe của họ.

Nắm được Thượng Viện, Tổng Thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa có lợi gì?

Thượng Viện chuyên lo về đường lối chính sách đối ngoại, phê chuẩn các hiệp ước thương mại, an ninh, quốc phòng với nước ngoài, điều tra cấp liên bang, và chuẩn thuận các viên chức cao cấp do tổng thống đề cử vào nội các chính phủ, kể cả các viên chức cao cấp thuộc ngành tư pháp như thẩm phán Liên Bang, thẩm phán tòa Tối Cao Pháp Viện.

Vì thế, nắm được Thượng Viện và lại nắm được với tỷ số vượt trội hơn trước là 53/47 thay vì hiện tại chỉ có 51/49. Nhờ đó Tổng Thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa vẫn có thể bổ nhiệm các viên chức cao cấp trong nội các chính phủ hay thẩm phán vào Tối Cao Pháp Viện một cách rộng rãi hơn theo ý muốn của tổng thống mà không sợ bị chống đối như trước.

Thí dụ ngày 7 tháng 11, sau kết quả Bầu Cử Giữa Kỳ một ngày, Tổng Thống Donald Trump đã bổ nhiệm phụ tá bộ tư pháp Matthew Whitaker, làm quyền Bộ Trưởng Tư Pháp thay thế Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions, mà đảng Dân Chủ đang bênh Jeff Sessions, chống Matthew Whitaker. Nhưng đến khi Tổng Thống Donald Trump chính thức đề cử Matthew Whitaker hay một viên chức nào khác vào chức bộ trưởng tư pháp thì thượng viện do đảng Cộng Hòa nắm đa số sẽ dễ dàng chuẩn thuận mà đảng Dân Chủ Hạ Viện không thể chống đối, ngăn chặn, phản bác được!

Và hơn thế nữa, cái mà đảng Dân Chủ thiên tả đang sợ nhất là tỷ số 5 hữu + 4 tả trong Tối Cao Pháp Viện hiện nay. Và rất có thể trong tương lai gần sẽ có thêm một hữu nữa, nâng tỷ số thành 6 hữu + 3 tả một cách êm thắm mà đảng Dân Chủ chỉ tức tối, hậm hực đứng nhìn hoặc biểu tình phản đối hay lại cố tìm một vài chứng gian kiểu Christine Blasey Ford nào khác phá rối như trong quá khứ chứ không có cách gì ngăn cản được!

Ngoài ra, nắm được Thượng Viện, Tổng Thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa vẫn có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi đường lối chính sách đối ngoại như trước, không có gì thay đổi vì Hạ Viện Dân Chủ không có quyền áp lực hoặc can thiệp vào lãnh vực đối ngoại của tổng thống và thượng viện! Như vậy, cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh vẫn tiếp tục và sẽ gia tăng cường độ mạnh hơn trước, sẽ tiếp tục đánh thuế hàng hóa Trung Cộng nhiều hơn trước và cao hơn trước cho tới khi Trung Cộng thấm đòn, gục ngã và sẽ phải nhận chịu hầu hết các điều kiện mà Tổng Thống Donald Trump đã đòi buộc Tập Cận Bình, phải chấm dứt ăn cắp, ăn cướp tài sản trí tuệ, phải chuyển đổi kinh tế thị trường theo đúng nghĩa của nó để cạnh tranh bình đẳng với các nước trên thế giới trong đó có Hoa Kỳ vv…

Vì thế, mặc dù đã có dự tính Trump-Tập họp mặt bàn thương chiến nhân dịp các nhà lãnh đạo Khố G20 nhóm họp tại thủ đô Buenos Aires, nước Argentina, Nam Mỹ, vào ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12 năm 2018 sắp tới. Nhưng có phần chắc là cuộc họp mặt đó sẽ chẳng đem lại kết quả gì và rất có thể Tổng Thống Donald Trump sẽ đánh thuế tối đa lên hàng hóa Trung Cộng như đã loan báo. Tập Cận Bình không thể cù cưa, trì hoãn chiến với Tổng Thống Donald Trump trong thương chiến được!

Đối với các nước đồng minh cũng vậy, Nước Mỹ xòng phẳng trong giao dịch thân hữu, trong mua bán đổi trác, không bên nào lợi dụng bên nào hoặc hai bên cùng có lợi hay hai bên cùng thiệt thòi nếu đó là ích lợi chung hai bên cùng có bổn phận trách nhiệm tinh thần phải gánh vác. “Nước Mỹ trên hết” không cho phép cá nhân Tổng Thống Donald Trump hào phóng, lấy tiền thuế của dân chúng Mỹ đi biếu không cho không các nước đồng minh Tây Âu giầu có ngang ngửa với nước Mỹ một cách phí phạm như cựu Tổng Thống Barack Hussein Obama đã làm và đã gây quá nhiều thiệt hại cho nước Mỹ!

“Nước Mỹ trên hết” của Donald Trump chỉ có nghĩa là nước Mỹ không hào phóng, không cho không biếu không các nước đồng minh như trước nữa! Chứ không hề có nghĩa là nước Mỹ ỷ quyền cường quốc số 1 để chèn ép, bắt buộc các nước khác phải chịu thiệt thòi trong giao tế, thương mại, an ninh phòng thủ với nước Mỹ! “Nước Mỹ trên hết!” mà Donald Trump chủ trương cũng đã từng vô tư, công bằng kêu gọi lãnh tụ các nước đồng minh khác cũng hãy đặt quyền lợi của nước họ trên hết để giao dịch, buôn bán, đối trọng bình đẳng với nước Mỹ! Như vậy không phải chỉ có “Nước Mỹ trên hết!” mà có cả: “Nước Anh trên hết!”, “Nước Pháp trên hết!”, “Nước Đức trên hết!”, “Nước Việt Nam trên hết!”, “Nước Nhật trên hết!” vv… Và ngay cả các nước đối thủ nguy hiểm có thể trở thành kẻ thù của nước Mỹ bất cứ lúc nào như Nga, Trung Cộng, Iran, thì cũng vẫn có “Nước Nga trên hết!”, “Nước Tầu trên hết!”, “nước Iran trên hết” như họ muốn nữa! Chính vì thế đã nhiều lần Tổng Thống Donald Trump công khai khen Tập Cận Bình, khen Putin biết cách làm lợi cho nước họ và thẳng thừng chê bai một số tổng thống tiền nhiệm của nước Mỹ đã không biết cách làm lợi cho nước Mỹ như Putin và Tập Cận Bình đã biết cách làm lợi cho nước họ! Lời khen đó cũng đã bị truyền thông dòng chính thiên tả tung “fake news” xuyên tạc ý nghĩa đúng đắn của nó!

Cũng chính vì Thượng Viện vẫn do Tổng Thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa nắm vững, không bị mất về tay đảng Dân Chủ như Trung Cộng trông đợi, mong muốn. Nên Tập Cận Bình ngày 7 tháng 11 đã phải xuống nước và đã ngỏ ý mong muốn có được thỏa hiệp với Tổng Thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa trong lãnh vực thương chiến mà Tổng Thống Donald Trump đã phát động để triệt hạ móng vuốt Tầu Cộng. Thế nhưng Tổng Thống Donald Trump vẫn một mực cho rằng Tập Cận Bình của Trung Cộng vẫn chưa thật sự thấm đòn kinh tế ác liệt, khốc liệt của nước Mỹ nên nếu điều đình với Tập Cận Bình ngay lúc này thì vẫn chưa thật sự hoàn toàn có lợi cho nước Mỹ như Tổng Thống Donald Trump và cố vấn kinh tế Peter Navarro mong muốn. Bởi vì tác giả “Death by China” đã khổ công nghiên cứu hàng chục năm trời về các chiến lược chiến thuật, văn hóa, tập quán Trung Cộng; thấu đáo tới tận tim gan pheo phổi Trung Cộng từ thời “Xuân Thu Chiến Quốc”, “Tam Quốc Chí”, “Vạn Lý Trường Chinh” cho tới Tập Cận Bình hiện tại thì cũng thừa biết phương cách phải làm thế nào để trừng trị, để bắt “China death by Navarro!”, “China death by Trump!” và trên hết “China death by America!”.

Mất Hạ Viện, Tổng Thống Đonald Trump sẽ gặp những rắc rối gì?

Hạ Viện lo việc đối nội, về chính sách thuế khóa, chi tiêu, cân bằng ngân sách, vì thế Tổng Thống Donald Trump sẽ gặp khó khăn khi muốn tiếp tục thực thi những quyết sách mà ông đã hứa trong lúc tranh cử nhưng chưa làm được như bãi bỏ Obamacare và thay thế bằng một đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp lý hơn, tốt hơn và ít tốn kém hơn. Ngăn chặn giá thuốc chữa bệnh quá cao và kiểm soát giá thuốc. Xây tường biên giới Mỹ-Mễ để bảo vệ an ninh, ngăn ngừa tội phạm, ma túy và ngăn chặn di dân bất hợp pháp vào nước Mỹ. Tái thiết và xây dựng hạ tầng cơ sở: Cầu cống, đường xá, bến cảng, phi trường vv…Thế nhưng những điều này nếu Tổng Thống Donald Trump không làm được thì ông lại có cớ đổ cho đảng Dân Chủ thiên tả đã trói tay, không cho ông làm. Và như thế Tổng Thống Donald Trump vẫn là ứng viên tổng thống đã thực thi lời hứa lúc tranh cử nhiều nhất trong các tổng thống Hoa Kỳ thời hiện đại.

Những việc đảng Dân Chủ thiên tả có thể gây khó khăn cho Tổng Thống Donald Trump tại Hạ Viện:

Đảng Dân Chủ hiện nay đã chiếm được Hạ Viện, không còn phải đấu tranh theo kiểu vô sản “trên không chằng dưới không rễ”, không còn phải đấu tranh kiểu “Chí Phèo” như hai năm trước nữa vì bây giờ đảng Dân Chủ đã có đất cắm dùi, đã có vũ khí trong tay là Hạ Viện. Nhưng vũ khí lại là con dao hai lưỡi sắc bén, có thể làm sước da, sầy vẩy Tổng Thống Donald Trump nhưng cũng có thể làm đứt tay chẩy máu, gây thương tích cho người xử dụng nó! Vì thế nếu đảng Dân Chủ biết mình biết người thì sẽ biết cách xử dụng nó hữu hiệu tại Hạ Viện như đã trình bầy.

Còn nếu Dân Chủ vẫn ngựa quen đường cũ hoặc vì một lý do “thầm kín” nào đó phải tiếp tục chống bằng được và lật đổ Tổng Thống Donald Trump cho bằng được thì đảng Dân Chủ  có sẵn Hạ Viện trong tay có thể dễ dàng điều tra bươi móc hồ sơ thuế, công việc làm ăn mua bán địa ốc, kinh doanh khách sạn, sân golf trong và ngoài nước của Tổng Thống Donald Trump từ lúc ông chưa là tỷ phú cho tới bây giờ để tìm sơ hở chống đối, đàn hạch, truất phế Tổng Thống Donald Trump bất cứ lúc nào. Vì chỉ cần đa số tương đối tại Hạ Viện là đảng Dân Chủ có thể làm được.

Thế nhưng chỉ có một điều duy nhất đảng Dân Chủ thiên tả và khối truyền thông dòng chính thiên tả có thể đánh gục Tổng Thống Donald Trump và trục xuất Tổng Thống Donald Trump ra khỏi Tòa Bạc Ốc, đó là tìm thấy tội phản quốc, thông đồng với Nga, nhờ Nga giúp Tổng Thống Donald Trump thắng cử!

Nhưng điều đó Công Tố Viên độc lập Robert Mueller cùng với bộ sậu hơn 20 luật sư Dân Chủ thiên tả cao cấp chống đối Donald Trump bằng mọi giá, đã dùng trăm phương ngàn kế, kể cả những phương thế tiểu nhân, xảo trá, bất chính mà cũng vẫn chưa tìm thấy tăm hơi gì! Bởi vì nếu chỉ cần tìm thấy tí chút thì Mueller và bộ sậu đã công bố trước Bầu Cử Giữa Kỳ, và giờ này cả Hạ Viện, Thượng Viện cũng đã lọt thỏm vào tay đảng Dân Chủ thiên tả ráo trọi rồi chứ đảng Cộng Hòa không còn thế đứng thượng phong tại Thượng Viện như hiện nay nữa!

Ngay cả những cố vấn, bộ trưởng, luật sư của Tổng Thống Donald Trump tự ý nghỉ việc hay bị Tổng Thống Donald Trump sa thải cũng không ai có bằng cớ gì nói Trump thông đồng với Nga. Ngoài ra, biết bao quyển sách, nhật ký, hồi ký chống Trump điên cuồng, mô tả Tòa Bạch Ốc như một cái phố điên, loạn xà ngầu, nhân viên “tụm năm túm ba” nói xấu Tổng Thống Donald Trump. Thậm chí có đứa còn dám khoác lác khoe khoang đã tới bàn giấy của Trump, lục tìm những công văn nào có hại cho nước Mỹ, lấy cắp, xé đi để Trump khỏi ký mà Trump vẫn không biết vv...Nhưng có mỗi một điều mà nếu họ ăn cắp được thì sẽ truất phế được Tổng Thống Donald Trump như họ mong ước thì họ lại mù tịt, không tìm thấy! Họ đang “mò kim đáy biển” và đang “săn lùng phù thủy” như Tổng Thống Donald Trump đã nói! Và như thế “Tết Congo” họ cũng không tìm thấy cái mà họ muốn!

Còn các chuyện khác nếu có, chỉ là chuyện nhỏ!
Nếu muốn truy tố ư?
Được! Vì không ai có thể đứng trên luật pháp kể cả Tổng Thống!
Nhưng hãy chịu khó chờ tới khi Tổng Thống Donald Trump hết làm tổng thống!

Hạ Viện Dân Chủ hiện nay giống như một cái xe tải, muốn chuyên chở vật dụng gì trên xe tùy thích, muốn chạy xe lòng vòng đi đâu trong phạm vi quyền hạn tùy thích. Nhưng nếu muốn vượt qua cửa ải ra ngoài phạm vi cho phép thì chỉ có con đường độc đạo một chiều duy nhất là Thượng Viện Cộng Hòa đang nắm “cái thắng” xe! Nếu Thượng Viện Cộng Hòa thấy món đồ trong xe tốt cho cả Hạ Viện Dân Chủ lẫn Thượng Viện Cộng Hòa thì sẽ đóng dấu cho món đồ đó xuất cảng. Nếu Thượng Viện Cộng Hòa thấy món đồ đó chỉ có lợi cho Hạ Viện Dân Chủ, không có lợi hoặc bất lợi cho Thượng Viện Cộng Hòa thì Thượng Viên Cộng Hòa sẽ có toàn quyền xếp món đồ đó vào tủ lạnh, kho lạnh của Thượng Viện!

Thượng Viện do đảng Cộng Hòa nắm giữ hiện nay lại không mỏng manh 51/49 mà đã trở thành 53/47! Cho nên dù có 1, 2, 3 Mc Cain chăng nữa thì đảng Cộng Hòa vẫn thắng vì có thêm lá phiếu quyết định của Phó Tổng Thống! Vì thế đảng Cộng Hòa vẫn dư sức ngăn chặn được bất cứ vấn đề gì do đảng Dân Chủ đơn phương quyết định tại Hạ Viện mà không có sự hỗ trợ, đồng thuận của đảng Cộng Hòa và của Tổng Thống Donald Trump!

Vả lại, đánh Trump thì Trump sẽ đánh lại! “Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy!” là sở trường của tỷ phú Donald Trump trong thương trường và cả trong chính trường nữa! Cho nên đảng Dân Chủ Hạ Viện sẽ rất bối rối trong hiện trạng: “Chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người!”.

Vì thế, Hạ Viện Dân Chủ nếu không suy xét chín chắn thì chỉ mất công làm cái việc “vô tích sự” của con “dã tràng xe cát Biển Đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì!”.

Thế nhưng nếu đảng Dân Chủ Hạ Viện không đàn hạch, không truất phế Trump thì lại làm mất lòng những cử tri Dân Chủ nhiệt tình “cuồng chống Trump”! Mà đây mới chính là cái “cuồng chống Trump” đích thực vì không phân biệt cái đúng cái sai, cứ chống bừa, chống “tưới hột sen“ tất cả! Đó là cái khó khăn, nhức đẩu nhức óc của đảng Dân Chủ khi chiếm được Hạ Viện!

Bầu cử giữa kỳ 2018 với các ứng viên người Mỹ gốc Việt.

Bầu Cử Giữa Kỳ 2018 đã đem lại thành quả rất đáng khích lệ cho Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt trên khắp 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ đối với tất cả ứng viên Dân Chủ và ứng viên Cộng Hòa! Tại Hạ Viện Liên Bang chúng ta đã có Nữ Dân Biểu Dân Chủ Stephanie Murphy nhũ danh Đặng Thị Ngoc Dung, Đơn Vị 7, Tiểu Bang Florida đã tái cử. Tại Thượng Viện Tiểu Bang, chúng ta có: Nghị Sỹ Janet Nguyễn, Cộng Hòa, Tiểu Bang California; Nghị Sỹ Joe Nguyễn, Bác Sỹ, Dân chủ, Tiểu Bang Washington; vv...

Tại Hạ Viện Tiểu Bang, chúng ta có: Dân Biểu Tyler Diệp, Cộng Hòa, Tiểu Bang California; Dân Biểu Mỹ-Linh Thái, Dược Sỹ, Dân Chủ, Tiểu Bang Washington; Dân Biểu Trâm Nguyễn, Luật Sư, Dân chủ, Tiểu bang Massachussett; Dân Biểu Hubert Võ, Dân Chủ,Tiểu Bang Texas; vv... Ngoài ra, chắc chắn còn có nhiều tin vui, nhiều ứng viên Mỹ gốc Việt thắng cử ở các Tiểu Bang khác chưa được phổ cập.

Riêng tại Quận Cam, Thành Phố Westminster có: Trí Tạ, Thị Trưởng; Tài Đỗ, Nghị Viên; Chí Charlie Nguyễn, Nghị Viên. Thành Phố Garden Grove có Phát Bùi, Ngị Viên, Thu-Hà Nguyễn, Nghị Viên. Thành Phố Fountain Valley có Michael Vo, Thị Trưởng. Ngoài ra chúng ta có: Dina Nguyễn, Ủy Viên Thủy Cục Quận Cam. Andrew Nguyễn, Ủy Viên Sở Vệ Sinh Thành phố Midway và có thể còn có thêm nữa!

Với ứng viên, cử tri gốc Việt ủng hộ Tổng Thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa

Thăm dò cho thấy 64% cử Tri Mỹ gốc Việt ủng hộ Tổng Thống Donald Trump! Thật là chính đáng! Vì ủng hộ Tổng Thống Donald Trump là làm cho nước Mỹ vỹ đại trở lại, hùng cường trở lại. Và làm cho nước Việt Nam của chúng ta có cơ may “thoát Trung”, có lợi cho Việt Nam khi Tổng Thống Donald Trump ngăn chặn được mộng bá quyền của Tập Cận Bình lấn chiếm Biển Đông, lấn chiếm biển đảo Việt Nam!

Và cũng theo nguyên tắc bầu cử có tình có lý giữa hai ứng viên tài đức đều tốt thì phải lựa chọn người tốt hơn! Nếu hai Ứng Viên tài đức đều yếu kém thì phải lựa chọn người ít yếu kém hơn! Vì thế năm 2016 người Việt chúng ta bầu chọn Ứng Viên Tổng Thống Donald Trump ít yếu kém, ít xấu hơn Ứng Viên Tổng Thống Hillary Rodham Clinton. Bầu Cử Giữa Kỳ 2018: So sánh thành quả kinh tế, quốc phòng, ngoại giao, quân sự, di dân, tuyển chọn thẩm phán Tối Cao Pháp Viện vv... giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ: Chúng ta chọn đảng Cộng Hòa. Không chọn đảng Dân Chủ vì đảng Dân Chủ chỉ lo đánh đấm, vu vạ cáo gian, không có đường lối chính sách thăng tiến nội bộ, thăng tiến nước Mỹ gì cả!

Chúng ta sáng suốt, cân nhắc, lựa chọn, ủng hộ Tổng Thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa bảo vệ truyền thống gia đình, phò sự sống là có tình có lý, hợp với truyền thống đạo lý Á Đông của chúng ta chứ chúng ta không “cuồng Trump” như xuyên tạc, chụp mũ!

 Với ứng viên, cử tri gốc Việt ủng hộ đảng Dân Chủ

Nước Mỹ có nhiều đảng phái nhưng có hai chính đảng Cộng Hòa và Dân Chủ luân phiên điều hành và thăng tiến nước Mỹ. Cho nên Cộng Đồng Mỹ gốc Việt chúng ta ghi danh ứng cử, bầu cử ở cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ là điều khôn ngoan, chính đáng. Vì bất cứ đảng nào cầm quyền Cộng Đồng Việt Nam chúng ta vẫn có tiếng nói mạnh mẽ nếu chúng ta công tâm tranh đấu cho lẽ phải và cho sự thăng tiến của cả nước Mỹ và Nước Việt Nam của chúng ta.

Nhưng nếu chúng ta bị mua chuộc vì đồng tiền để tranh đấu thì chúng ta sẽ dễ lầm lạc, mù quáng, đánh mất lương tâm lương tri. Bênh vực cả những cái sai trái, gian manh, quỷ quyệt, xảo trá của phe mình mà không dám nói tới những cái hay cái phải của đối thủ, nhất là những người Mỹ gốc Việt đang nắm giữ các cơ quan truyền thông: Phát thanh, phát hình, báo chí vv...và những người Mỹ gốc Việt đang làm nghề truyền thông đó.

Đối với người Mỹ gốc Việt chỉ ghi danh bầu cử chứ không muốn ứng cử và lương tâm cũng không bị ràng buộc về niềm tin, tín ngưỡng của mình thì ghi danh đi bầu với tư cách độc lập là tốt nhất vì sẽ phán đoán bầu chọn công bằng nhất!

Riêng cá nhân người viết sẽ luôn ghi danh bầu cử theo đảng Cộng Hòa vì trong Cương Lĩnh của đảng Cộng Hòa không công khai chủ trương phá thai như trong Cương Lĩnh của đảng Dân Chủ. Mặc dù trong cả hai đảng đều có ít hoặc nhiều cá nhân ủng hộ phá thai hay chống phá thai. Ngoài ra, đảng Cộng Hòa bảo vệ truyền thống gia đình, không tán trợ tự do cá nhân phóng túng thái quá theo kiểu Holywood như đảng Dân chủ, nên gần gũi và thích hợp với quan điểm đạo lý Á Dông, đạo lý Kitô-giáo của người viết hơn. Thế nhưng người viết sẽ gắng giữ lương tâm công bằng tromg các bài viết.

Kết luận

Tóm lại, Bầu Cử Giữa Kỳ 2018 cho thấy có cả hai làn sóng xanh Dân Chủ và làn sóng đỏ Cộng Hòa mà cứ lẽ thường thì làn song xanh Dân Chủ sẽ phải lấn lướt bao trùm, phủ trùm làn sóng đỏ Cộng Hòa! Thế nhưng trái lại, trong Bầu Cử Giữa Kỳ 2018 thì vì làn song xanh Dân Chủ đã “gieo nhân xấu” trong suốt 2 năm vừa qua nên đã “gặt quả xấu” nhãn tiền trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2018. Vì thế làn sóng đỏ Cộng Hòa đã ngăn chặn hữu hiệu và đã lấn lướt làn sóng xanh Dân Chủ!

Làn sóng đỏ Cộng Hòa Thượng Viện trong hai năm tới sẽ vẫn tiếp tục vững bức, tiến bước và còn có khả năng ngăn chặn làn song xanh Dân Chủ Hạ Viện. Trong khi làn song xanh Dân Chủ Hạ Viện không có khả năng ngăn chặn làn sóng đỏ Thượng Viện tiến tới!

Bầu Cử Giữa Kỳ 2018 cũng là bầu cử giữa kỳ đông nhất, hấp dẫn nhất, phụ nữ thắng cử nhiều nhất, tiêu nhiều tiền nhất 5.2 tỷ USD, có nhiều ứng viên gốc Việt, Dân Chủ, Cộng Hòa thắng cử và tái đắc cử nhiều nhất!

Và rất đặc biệt, chỉ nước Mỹ mới có, là đã có những ứng viên trẻ tuổi, không có đường lối chính sách thăng tiến địa phương, thăng tiến đất nước gì ráo trọi cũng đã ứng cử, tranh cử, và đã dễ dàng nhổ rễ,  bứng gốc được những cây đại thụ chính trị gia lão thành, gạo cội, chuyên nghiệp hàng mấy chục năm trời và đã thắng cử! Lại cũng có cô gái trẻ da đen thắng cử nhờ thích Chủ Nghĩa Xã Hội chứ chưa chắc đã hiểu chũ nghĩa xã hội vừa cho biết cô không có tiền thuê nhà tháng 11, tháng 12, phải chờ tới tháng 1 năm 2019 lãnh lương Dân Biểu mới có tiền thuê nhà! Vậy hỡi người dân trên khắp thế giới hãy mau mau tìm đường tới Mỹ vì nước Mỹ vẫn còn rất nhiều những cơ hội ngàn vàng như thế cho các bạn!

Nước Mỹ vỹ đại, nước Mỹ thiên đường của nhiều người mơ ước trên trái đất nhưng nước Mỹ trong nhiều khía cạnh cũng rất kỳ cục!

Nguyễn Xuân Tùng