Matt Mahan

ads header

Breaking News

TNS Janet Nguyễn được bổ nhiệm vào Hội Đồng Quân Sự

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được bổ nhiệm vào Hội Đồng Quân Sự

Thống Đốc (Garden Grove, CA) -Là một người luôn ủng hộ cựu chiến binh và gia đình quân đội, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vui mừng thông báo bà vừa được bổ nhiệm vào Hội Đồng Quân Sự Thống Đốc. Nhiệm vụ của Hội Đồng Quân Sự Thông Đốc là bảo vệ và gia tăng vai trò của quân sự trong lãnh vực an ninh quốc gia và kinh tế của California.

“Xuất thân từ một gia đình quân đội, tôi rất vinh dự có cơ hội được cố vấn cho Thống Đốc Jerry Brown về các chiến lược để gia tăng và nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ sở quân sự và nhân sự của California,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói.

Hội Đồng Quân Sự Thống Đốc được thành lập qua một Sắc Lệnh Hành Chánh do Thống Đốc Jerry Brown ký năm 2013, với nhiệm vụ bảo vệ 29 cơ sở quân sự và hoạt động liên bang ở California, có thể bị ảnh hưởng qua việc cắt giảm ngân sách của Bộ Quốc Phòng, nhằm thúc đẩy các thay đổi để giúp tiểu bang trong một vị trí tiếp tục cải tiến và lãnh đạo, trong các vấn đề liên quan đến quân sự. Điều này rất quan trọng, vì có hơn 360,000 đàn ông và phụ nữ đang làm việc cho Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ ở California, trong đó có 168,000 binh sĩ Lục Quân, Không Quân, Thủy Quân Lục Chiến, và Hải Quân.

“Là dân cử đại diện cho Địa Hạt 34 của Thượng Viện, nơi có hai cơ sở quân sự, Căn Cứ Vũ Khí Hải Quân Seal Beach và Căn Cứ Huấn Luyện Hỗn Hợp Los Alamitos, cá nhân tôi rất quen thuộc với cả hai thách thức này đối với các cơ sở quân sự, cũng như những quyền lợi mà những nơi này tạo ra. Các cơ sở này rất quan trọng đối với toàn bộ sự an ninh và sự thịnh vượng kinh tế của Tiểu Bang California, và tôi mong đợi được đóng góp khả năng của mình, để bảo đảm các nơi này luôn được bảo vệ,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói.

Ngoài một số thành viên Quốc Hội California, Hội Đồng Quân Sự Thống Đốc còn bao gồm một số đô đốc và tướng lãnh đã về hưu, thuộc các quân chủng Lục Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Hải Quân, Không Quân, và Tuần Duyên, cũng như một số tướng lãnh cao cấp trong lực lượng Vệ Binh Quốc Gia California và lãnh đạo doanh nghiệp.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được Ủy Ban Quy Tắc Thượng Viện đề cử vào chức vụ này, đồng thời bà cũng là thành viên Ủy Ban Các Vấn Đề Cựu Chiến Binh của Thượng Viện.

Về Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được đa số cử tri Địa Hạt 34 của California bầu chọn qua một cuộc bầu cử vào năm 2014. Với chiến thắng này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện Địa Hạt 34 và là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng Viện California. Bà hiện cũng là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại Hoa Kỳ.

Địa Hạt 34 bao gồm các Thành Phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Westminster, và hai cộng đồng Midway City và Rossmoor, cũng như một phần các Thành Phố Anaheim, Huntington Beach, Long Beach, và Orange.