Matt Mahan

ads header

Breaking News

Ghi dấu 40 năm 1975-2015: Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen

Thời gian: 6 giờ chiều đến 8 giờ tối.
Ngày 30 tháng Tư năm 2015

Địa điểm: Nhà Vòm Tòa Thị Chính San Jose
200 East Santa Clara Street, San Jose, CA 95112
Vào cửa tự do | Trang phục màu đen đến Lễ Tưởng Niệm

Được tổ chức bởi: 
- Vietnamese-American Roundtable
- Hai Nghị viên San Jose: Nguyễn Tâm and Ash Kalra