Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tin quan trọng cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19, thiếu nợ tiền thuê nhà, tiền điện hoặc tiền nướcTin quan trọng cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19, thiếu nợ tiền thuê nhà, tiền điện hoặc tiền nước 

Tiểu bang California vừa bỏ phiếu quyết định gia hạn luật bảo vệ người thuê nhà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid cho đến hết ngày 9/30/2021.  Điều này có nghĩa là chủ nhà không được trục xuất người thuê nhà vì lý do thiếu tiền nhà.  Xin quý vị gọi về ICAN để biết thêm chi tiết về chương trình Hỗ trợ Tiền Thuê Nhà cho những gia đình có lợi tức thấp hoặc những gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19.  ICAN 408.750.7024 (tiếng Việt) hoặc 408.480.5502 (tiếng Anh), email: RentHelp@ican2.org 

Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) đã bỏ phiếu chấp nhận gia hạn việc bảo vệ khách hàng do ảnh hưởng của COVID-19 đến hết ngày 30 tháng Chín, 2021. Điều này có nghĩa là các dịch vụ tiện ích của quý vị không bị cắt đi vì lý do thiếu tiền điện. Tuy nhiên, nếu quý vị vẫn còn nợ một khoản tiền điện điều quan trọng là quý vị nên lập ra một kế hoạch để trả hết càng sớm càng tốt để dịch vụ không bị cắt đi khi việc bảo vệ này hết hạn. Để hỗ trợ quý vị, San Jose Clean Energy (SJCE) đã liệt kê danh sách các chương trình hỗ trợ thanh toán hóa đơn tiền điện mà quý vị có thể hội đủ điều kiện để được giúp đỡ : www.SanJoseCleanEnergy.org/cac-chuong-trinh-giam-gia-dien 

 ** Lưu ý:  chỉ có những gia đình hiện đang thiếu nợ tiền điện với công ty điện mới được giúp đỡ.  Nếu bà con nào đã mượn tiền người nhà để trả tiền điện vì sợ bị cúp điện thì rất tiếc sẽ không được giúp đỡ.  

Rất có thể sẽ có những chương trình giúp đỡ tương tự cho tiền nước, xin quý vị lưu tâm theo dõi thông tin.  ICAN vừa nhận được thông báo là Nha Thủy Cục của hạt Santa Clara county (Santa Clara Valley Water District) đang muốn tìm một cơ quan có đủ khả năng để đảm nhận việc hỗ trợ tiền nước cho cư dân trong toàn quận hạt.  Vì thế  ICAN nghĩ rằng sẽ có chương trình hỗ trợ tiền nước, tuy không biết điều kiện được hỗ trợ cụ thể sẽ như thế nào.   Chúng tôi sẽ hỏi thăm tin tức rồi sẽ thông báo lại cho đồng hương.  Mọi thắc mắc, xin gọi cho Trung Tâm Sinh Hoạt Gia Đình ICAN:  408.509.1958, email: programs@ican2.org