Matt Mahan

ads header

Breaking News

THÔNG BÁO SỐ 1 của Ban Bầu Cử Cộng Đồng VN Bắc Cali

BAN BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM MIỀN  BẮC CALIFORNIA 
Địa chỉ liên lạc : 2899 # 140 Senter Rd. San Jose  CA 95111
Email : banbaucu2020@gmail.com 

THÔNG BÁO SỐ 1
Thứ Ba, Ngày 4 Tháng 2 Năm 2020 

Kính gửi: Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo Quý Bậc Trưởng Thượng, Quý Thân Hào Nhân Sĩ Quý Vị Lãnh Đạo Các Hội Đoàn, Đoàn Thể Người Việt Quốc Gia TNCS Quý Anh Chị Thanh Thiếu Niên Sinh Viên Học Sinh  Quý Cơ Quan Truyền Thanh, Truyền Hình Và Báo Chí Quý Đồng Hương Việt Nam Miền Bắc California

Thi hành quyết nghị của hai buổi họp khoáng đại Cộng Đồng ngày 22-9-2019 và ngày  12-1-2020, Ban Bầu Cử Cộng Đồng đã chính thức hình thành qua phiên họp mới nhất vào thứ bảy, ngày 1 tháng 2 năm 2020 tại địa điểm 2899 Senter Rd # 140 San Jose, CA 95111 từ 10h sáng và kết thúc vào lúc 1h trưa cùng ngày.  Thành phần tham dự gồm có:

Bác Sĩ Trần Công Luyện, Ông Phan Quang Nghiệp, Ông Trần Song Nguyên, Ông Phát Kiên, Ông Trương Văn Hàm, Ông Trần Đức Túc, Bà Cao Thị Tình, Bà Phạm Mỹ Linh, Bà Phạm Maria, KS Đoàn Văn Lập, Ông Đặng Long, Ông Nguyễn Billy Khiêm, Ông Hoàng Thưởng, Ông Nguyễn Bạch Túc, Ông Lê Văn Ý, Ông Ký Giả Lê Bình, Ông Phan Nghĩa, Ông Huỳnh Phong, Ông Lê Minh Ngọc, Ông Quốc Việt. Trong quá trình phiên họp nầy chúng tôi đã thông qua và đạt được những kết quả như sau:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN 

Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình , Bác Sĩ Trần Quyền, Bác Sĩ Nguyễn Trọng Nhi, Ls Paul Bick Nguyễn, Cựu Đại Tá Trần Thanh Điền, Cựu Trung Tá Nguyễn Tái Đàm.

HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ 

LS Đỗ Doãn Quế, BS Phạm Đức Vượng, Ông Triệu Hà, Ông Lê Đình Thọ, Ông Trần Chánh Tùy Ông Tony Đinh, Ông Nguyễn Phú, Ông Nguyễn Đăng Ngọc, Bà Huỳnh Kim Anh

BAN CHẤP HÀNH BẦU CỬ 

TRƯỞNG BAN : BÁC SĨ TRẦN CÔNG LUYỆN. Văn Phòng Trưởng: ÔngTrần Đức Túc
PHÓ TRƯỞNG BAN Ông Phan Quang Nghiệp
TỔNG THƯ KÝ Bà Phạm Mỹ Linh
PHÓ TỔNG THƯ KÝ Ông Huỳnh Phong, BS Jennifer Hồng Trần
THỦ QUỸ Bà Phạm Maria

CÁC UỶ VIÊN CHUYÊN MÔN: (Vận động: tài chánh, ứng cử viên, cử tri, in ấn, tranh cử…)

Ông Trần Đức Túc, Ông Trần Song Nguyên, Ông Nguyễn Billy Khiêm, Ông Đoàn Văn Lập, Ông Đặng Long, Ông Lê Văn Ý, Bà Cao Thị Tình, Ông Hoàng Thưởng, Ông Nguyễn Trung Cao, Ông Trương Văn Hàm, Ông Lê Văn Đức, Ông Nguyễn Bạch Túc, Ông Phát Kiên, Ông Duy Văn, Ông Phan Nghĩa.

CÁC CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG Đồng ý giúp đỡ Ban Bầu Cử:

Ông Huỳnh Lương Thiện Báo Mõ SF và Radio Tiếng Mõ Bắc Cali
Ông Mỹ Lợi Việt Vùng Vịnh
Ông Nguyễn Xuân Nam Cali Today Media
Ông Nghê Lữ: NETVIET TV
Ông Lê Bình Báo Nàng 21 & Câu Lạc Bộ Báo Chí BCA
Ông Lê Đình Bì Vietoday TV
Ông Đỗ Vẫn Trọn Viên Thao Media Quê Hương Media
Ông Cao Ly Sam Viet TV
Ông Phạm Lễ Báo CM (California Magazine)
Ông Duy Văn Báo Đời Mới
Bà Hoàng Lan Video
Chương trình phát thanh Cư An Tư Nguy của Hội Sĩ Quan Thủ Đức
Chương trình phát thanh  Cộng Đồng Chúng Ta.

ĐẠI DIỆN VÙNG: 

SAN FRANCISCO :
Ông Huỳnh Lương Thiện, Ông Nguyễn Phú

SACRAMENTO:
Ông Đại Minh Mẫn, Ông Trần Văn Ngà, Ông Trần Gia Tường, Ông Nguyễn Khắc Lee, Ông Nguyễn Lực

OAKLAND: Ông Nguyễn Trung Cao, Ông Nguyễn Đăng Ngọc

STOCKTON: Ông Vũ Duy Linh, Ông Trần Hưng

MILPITAS: Bà Phan Hà, Bà Trương Xuân Lan.

II. DANH XƯNG & LOGO  

•  Cộng Đồng sẽ lấy tên là:
   Tiếng Việt: Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California
   Tiếng Anh - Viet-American Community Association of Northern California aka       
   VACANorCal.


• LOGO:  

 
 III. THỂ LỆ ỨNG CỬ 
Phụ bản đính kèm 

IV. ĐƠN GHI DANH ỨNG CỬ 
Mẫu đơn đính kèm

Ban Bầu Cử Cộng Đồng hiện có danh sách của trên 60 Hội Đoàn và Nhân Sĩ đã đồng ý hổ trợ cho việc bầu cử Cộng Đồng Việt Mỹ Miền Bắc California (danh sách đính kèm ), tuy nhiên Ban Bầu Cử vẫn đang tiếp tục kêu gọi thêm quý Nhân Sĩ, Hội Đoàn, Đoàn Thể Người Việt Tỵ Nan Cộng Sản Miền Bắc Cali hưởng ứng ghi danh tham gia việc làm đầy ý nghĩa lịch sử này.

 Ngân phiếu yểm trợ xin đề:

Pay to: AASC
Memo: Ban Bầu Cử CĐ
Gởi về địa chỉ 2899 Senter Rd # 140 San Jose, CA 95111
Thành thật cám ơn,

Bác Sĩ Trần Công Luyện 
Trưởng Ban Bầu Cử

--------------------------------------------------------------

 TRÍCH THỂ LỆ BẦU CỬ  

Chương 4: Ứng cử 

Điều 6: Tất cả người Mỹ gốc Việt  đều được quyền ứng cử nếu hội đủ các điều kiện sau đây:

1. Tuổi từ 25 trở lên (Sinh năm 1995 trở về trước). 2. Có lập trường Quốc Gia, có tinh thần chống cộng và có quá trình sinh hoạt liên tục với cộng đồng Người Việt  Bắc California ít nhất  hai năm cho đến ngày bầu cử. 3. Cư trú trong vùng Bắc California tối thiểu 2 năm liên tục. 4. Đủ năng lực làm việc, không bị bệnh tâm thần. 5. Không can án hình sự với trường hợp gia trọng. 6. Chưa về Việt Nam lần nào sau ngày 30 tháng 04 năm 1975 với mục đích buôn bán, cộng tác hay hoạt động cho cộng sản, ngoại trừ về Việt Nam vì lý do quan hôn tang tế trong gia đình. 7. Thụ Uỷ Liên Danh phải có trình độ Đại Học thông thạo Tiếng Việt và Tiếng Anh 8. Phải có ít nhất 2 Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia tại Bắc Cali giới thiệu.

Điều 7: Thể thức ứng cử:

Điều 7a: Việc ứng cử vào BAN CHẤP HÀNH (BCH) theo thể thức liên danh,một liên danh  phải có từ 3 đến 5 người

Điều 7b: Việc ứng cử vào Ban Giám Sát (BGS) gồm 03 (ba) người . Đơn ứng cử theo theo thể thức đơn danh.

Điều 8: Đơn xin ứng cử được nộp tại Văn Phòng BBC tại số 2899 Senter Rd suite140  San Jose CA 95111  từ 10 giờ sáng  ngày 15  tháng 2  năm 2020 đến 4 giờ chiều ngày 15   tháng  3  năm 2020

Điều 9: Hồ sơ ứng cử gồm có:  1. Đơn xin ứng cử (Mẫu đơn do Ban Bầu Cử cung cấp). 2. Mỗi ứng cử viên phải có bản tự khai tóm lược quá trình hoạt động từ trước 1975 cho đến ngày nộp đơn ứng cử . 3. Tiểu sử của mỗi ứng cử viên phải ghi rõ họ, tên, chữ lót và phải là tên thật. 4. Danh hiệu, dấu hiệu, của các liên danh (LD) và các ứng cử viên (UCV): Ứng cử viên không được sử dụng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà (nền vàng, ba sọc đỏ) hay cờ hoặc biểu tượng của các tôn giáo làm dấu hiệu ứng cử. 5. Lệ Phí – Cho Liên Danh là 1000$  -Cho đơn danh Ban Giám Sát là 200$ ( Số tiền nầy sử dụng vào việc in ấn bích chương truyền đơn và tiền vận động bầu cử trên các phương tiện truyền thông đại chúng )

Chương 5: Cứu xét hồ sơ ứng cử 

Điều 10: Ban Bầu Cử Cộng Đồng Việt Mỹ BCA nhận đơn ứng cử, cứu xét và thông báo  danh sách các ứng cử viên hợp lệ trên các phương tiện truyền thông để đồng bào cử tri biết  bằng văn thư chính thức.Thời gian một tuần lễ kể từ ngày hết hạn nộp đơn ứng cử. .(Từ 15 đến 22 tháng 3 năm 2020)


Chương 6: Vận động tranh cử 

Điều 11: Thời gian vận động tranh cử của các ứng cử viên bắt đầu từ khi được Ban Bầu Cử Cộng Đồng Viêt Mỹ BCA thông báo chánh thức.( Vào đầu tháng 4 năm 2020 )

Điều 12: Ban Bầu Cử Cộng Đồng Việt Mỹ BCA sẽ phụ trách in ấn banners và flyers với số lượng bằng nhau cho các LD và ĐD .BBC sẽ tổ chức những buổi vận động, tranh luận công khai và công bằng với sự đồng thuận của các liên danh và  đơn danh trong tinh thần lành mạnh.

Chương 7: Bích chương và truyền đơn

Điều 13: Ban Bầu Cử Cộng Đồng Việt Mỹ CA sẽ cung cấp một số lượng tài liệu tranh cử bằng nhau cho mỗi LD và mỗi ĐD ứng cử. Nội dung các tài liệu tranh cử sẽ do các LD và ĐD soạn thảo và phải được BBC chấp thuận. Khuôn khổ các ấn phẩm sẽ do BBC quy định và phổ biến cho cử tri bằng các phương tiện truyền thông hiện có. Điều 14: Các Liên Danh và Đơn Danh ứng cử viên , ngoài số tài liệu tranh cử do BBC cung cấp, có thể in thêm các ấn phẩm riêng nhưng phải cùng khuôn khổ, hình thức và nội dung ghi trên với sự thỏa thuận của BBC về số lượng.

--------------------------------------------------------------

DANH SÁCH HỘI ĐOÀN VÀ NHÂN SĨ ĐỒNG Ý HỔ TRỢ CHO BAN BẦU CỬ :


01)  Liên Hội Cựu Quân Nhân QL/VNCH Bắc Cali            Ông Lê Đình Thọ, Tổng Thư Ký
02) Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại TBHK                  BS Phạm Đức Vượng, Chủ Tịch HĐĐH
03) Hội Quân Cảnh Bắc Cali                                                Ông Trần Gia Đắc, Hội Trưởng
04) Hội Biệt Động Quân Bắc Cali                                        Ông Trần Song Nguyên, Hội Trưởng
05) Hội Thuỷ Quân Lục Chiến Bắc Cali                              Ông Nguyễn Thanh Lương, Hội Trưởng
06) Hội Ái Hữu LL /CSQG Bắc Cali                                   Ông Nguyễn Tấn Lực, Hội Trưởng
07) Hội Thiết Giáp Bắc Cali                                                 Ông Trương Văn Hàm, Hội Trưởng
08) Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia VN/BCA       Ông Nguyễn Văn Được, Hội Trưởng
09) Hội Cựu SV Đại Học CTCT /Bắc Cali                          Ông Nguyễn Đình Lê, Hội Trưởng
10) Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG Bắc Cali.                  Ông Hà Đình Huy, Hội Trưởng
11) Hội Địa Phương Quân và Nghĩa Quân Bắc Cali.          Ông Triệu Hà, Hội Trưởng
12) Hội Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức  Bắc Cali.               Ông Nguyễn Minh Đường, Hội Trưởng
13) Hội Nữ Quân Nhân Bắc Cali                                        Bà Nguyễn Thị Đào, Hội Trưởng
14) Hội Gia Đình Mũ Đỏ Bắc Cali                                     Ông Nguyễn Phạm Phúc, Hội Trưởng
15) Hội Hải Quân Bạch Đằng Bắc Cali                              Ông Lê Thái Phúc, Hội Trưởng
16) Hội Không Quân QL/VNCH Bắc Cali                         Ông Nguyễn Tài Cơ, Hội Trưởng
17) Hội Thiếu Sinh Quân QL/VNCH Bắc Cali                  Ông Nguyễn Hữu Đức, Hội Trưởng
18) Hội Nữ Quân Nhân San Jose                                        Bà Nguyễn Thu Nguyệt, Hội Trưởng
19) Hội  Cựu SVSQ Khoá 4 Thủ Đức                      NT Nguyễn Mộng Hùng   Hội Phó           
20) Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali                          Ông Mai Khuyên, Chủ Tịch
21) Hội Diên Hồng Thời Đại Tây Bắc Hoa Kỳ                  Kỹ Sư Nguyễn-Tấn Thọ, Chủ Tịch
22) Hội Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại Bắc Cali                  Bà Sơn Loan, Hội Trưởng
23) Hội Đồng Hương Tây Ninh                     Bà Trương Xuân Lan Hội Trưởng
24) Hội Đồng Hương Tây Sơn Bình Định                         Ông Đường Anh Đồng, Hội Trưởng
25) Hội Ái Hữu Quảng Ngãi Hải Ngoại Bắc Cali             Ông Nguyễn Trung Cao, Hội Trưởng
26) Hội Đồng Hương Nha Trang Khánh Hoà                   Ông Trần  Chánh Tùy, Hội Trưởng
27) Hội Đồng Hương Quảng Trị Bắc Cali                        Ông Trần Quốc Phiệt, Hội Trưởng
28) Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế Bắc Cali              Ông Lê Minh Hải, Hội Trưởng
29) Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị  Stockton            Ông Trần Hưng Phó Chủ Tịch
30) Hội Đồng Hương Mỹ Tho                                           Bà Trần Stacey, Hội Trưởng
31) Hội Ái Hữu Thuyền Nhân TNCS Paulo Bidong BCA Bà Phạm Maria, Hội Trưởng
32)  Liên Đoàn Cử Tri Bắc Cali                     Ông Thomas Nguyễn Phó Chủ Tịch         
33) Đoàn Ủng Hộ Tập Hợp Quốc Dân Việt                       Kỹ Sư Đoàn Văn Lập, Đại Diện
34) Việt Nam Quốc Dân Đảng Bắc Cali                            Ông Lê Minh Ngọc, Đại Diện
35) Nhóm Anh Em Thiện Chí Bắc Cali                             Ông Nguyễn Đình Lê, Đại Diện
36) Tập Hợp Quốc Dân Việt                                              Ông Quốc Việt, Đại Diện
37) Đoàn Thanh Niên Sinh Viên Cờ Vàng BCA               Kỹ Sư Nguyễn Minh Huy, Đoàn Trưởng
38) Milpitas For Vietnam’s Freedom                                Bà Phan Hà, Đại Diện
39) Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn Bắc Cali                    Ông Lam Sơn, Đoàn Trưởng
40) Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu Bắc Cali                Cô Cao Diễm Đoan Trang, Đoàn Trưởng
41) Nhóm Thanh Niên SV Thiện Nguyện                        Anh Nguyễn Billy Khiêm, Cô Cao  Diễm  Đoan Trang, Cô Đỗ Minh Ngọc, anh Nguyễn Văn Long
42) Trung Tâm Á Mỹ                                                        Bà Phạm Mỹ Linh, Giám Đốc.
43) Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Sacramento          Ông Nguyễn Khắc Lee, Chủ Tịch

Các vị Nhân Sĩ và những Cá Nhân Uy Tín trong Cộng Đồng:
-         Bác Sĩ Trần Công Luyện
-         Bác Sĩ Nguyễn Trọng Nhi
-         Bác Sĩ Trần Quyền
-         Cựu Luật Sư Đỗ Doãn Quế
-         Cựu Trung Tá Nguyễn Tái Đàm
-         Bác Sĩ Phạm Đức Vượng
-         Cựu Đại Tá Trần Thanh Điền
-         Cựu Trung Tá Nguyễn Mộng Hùng
-         Luật Sư Paul Bick Nguyễn
-         Kỹ Sư Trần Trung Chính
-         Kỹ Sư Đoàn Văn Lập
-         Ông Nguyễn Billy Khiêm
-         Ts Nguyễn Hồng Dzũng
-         Ông Huỳnh Phong
-         Ông Nguyễn Thomas
-         Ông Lê Văn Đức
-         Ông Nguyễn Chánh Tùy
-          Bà Cao Thị Tình
-         Ông Lý Tuấn
-         Ông Hoàng Thưởng
-         Bà Phan Hà (Milpitas)
-         Ông Nguyễn Phú (San Francisco)
-         Ông Huỳnh Lương Thiện (San Francisco)
-         Ông Nguyễn Trung Cao (Oakland)
-         Ông Nguyễn Đăng Ngọc (Oakland)
-         Ông Đại Minh Mẫn (Sacramento)
-         Ông Trần Văn Ngà (Sacramento)
-         Ông Trần Gia Tường (Sacramento)
-         Ông Nguyễn Khắc Lee (Sacramneto)
-         Ông Võ Duy Linh (Stockton)
-         Ông Trần Hưng (Stockton)
           Các vị Đại Diện Vùng hay Thành Phố:
-         Ông Nguyễn Phú, Đại Diện vùng/TP San Francisco.
-         Ông Nguyễn Trung Cao, Đại Diện Vùng Oakland và các thành phố lân cận
-         Bà Phan Hà, Đại Diện Thành Phố Milpitas
-         Ông Đại Minh Mẫn, Đại Diện Vùng Sacramento & các Thành phố phụ cận
-         Ông Võ Duy Linh và Ông Trần Hưng, Đại Diện Thành phố Stockton

--------------------------------------------------------------

ĐƠN GHI DANH ỨNG CỬ

CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA
VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY ASSOCIATION
OF NORTHERN CALIFORNIA  - VACANORCAL
Mailing address BBC :  2899 Senter rd #140 San Jose CA 95111
Phone : (408)833-9707 email : banbaucu2020@gmail.com


ĐƠN ỨNG CỬ VÀO BAN CHẤP HÀNH//ĐƠN ỨNG CỬ VÀO BAN GIÁM SÁT

LIÊN DANH Cho Ban Chấp hành: (Danh Xưng …) … DẤU HIỆU:      + kèm mẫu 

ĐƠN DANH Cho Ban Giám Sát:   ( Danh Xưng )          DẤU HIỆU:      + kèm mẫu 

THỤ UỶ LIÊN DANH: Tên họ (Hình 4 x 6 hay 6 x 9) gởi kèm

ĐƠN DANH Giám Sát: Tên họ  (Hình 4 x 6 hay 6 x 9) gởi kèm 

1) Lý lịch:
- Năm sinh ……tại .........................
- Định cư tại Hoa Kỳ theo diện nào: ...........................
- Hiện cư ngụ tại .................. Phone liên lac ……  email nếu có ….
- Trình độ hoc vấn

2) Quá trình hoạt động (tóm lược  từ trước 1975 đến nay)

3) Lập Trường :
- Ví dụ:    - Trung thành với lý tưởng Quốc Gia Dân Tộc
- Không hoà hợp hoà giải với VC
- Quyết tâm xây dựng Cộng Đồng Việt Nam vững mạnh
- Góp phần tranh đấu cho VN có dân chủ tự do và nhân quyền
- Bảo tồn Văn Hoá cổ truyền VN

4) PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG : 
- Cộng tác chặt chẽ với các Hội Đoàn bạn
Ví dụ: - Cộng tác với các sắn dân bạn
   - Tranh đấu quyền lợi cho CĐ VN- 
   - Đưa nguyện vọng chính đáng của CĐVN lên các cấp chính quyền Hoa Kỳ

San Jose ngày ...... tháng .......... năm .............

Ký tên

TOÀN BỘ VIDEO BẦU CHỌN
BAN BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG MIỀN BẮC CALI
Buổi họp khoáng đại cộng đồng Bắc Cali hôm nay Chủ Nhật ngày 12 tháng 1 năm 2020 từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều (giờ Cali) tại Thư Viện Tully San Jose.