Matt Mahan

ads header

Breaking News

Phân Ưu của Nhóm Thân Hữu Chiến Sĩ Ó Đen Lý Tống


Nhóm Thân Hữu Chiến Sĩ Ó Đen Lý Tống chân thành chia sẻ niềm thương tiếc sâu xa đến tang quyến và các chiến hữu của Ó Đen Lý Tống. (Hình Mỹ Lợi chụp Lý Tống bên cạnh tượng Ó Đen mà ông tâm đắc trưng ở trong nhà).