Matt Mahan

ads header

Breaking News

CẬP NHẬT: UB Bầu Cử Santa Clara County công bố kết quả kiểm phiếu lúc 5g chiều thứ Sáu ngày 9-11-2018


CẬP NHẬT: Ủy Ban Bầu Cử Santa Clara County công bố kết quả kiểm phiếu lúc 5g chiều thứ Sáu ngày 9-11-2018
Maya dẫn trước Tâm Nguyễn 145 phiếu. (so với 7AM cùng ngày, Maya tăng thêm khoảng cách là 16 phiếu).