Matt Mahan

ads header

Breaking News

Yes on X: Học phí thấp - Huấn nghệ - Transter vào University

Mời quý vị bấm vào hình để xem lớn.
Ngày 12 tháng 7 năm 2016 Hội đồng Quản trị của San Jose - Evergreen Community College District bỏ phiếu đồng thuận Measure X để đưa ra bầu chọn vào ngày tổng tuyển cử 08 Tháng Mười Một 2016.

Các quỹ từ Measure X sẽ được sử dụng để sửa chữa và nâng cấp trường và lớp học San Jose City College và Evergreen Valley College bao gồm:

- Phòng thí nghiệm cập nhật cho điều dưỡng, khoa học, công nghệ và kỹ thuật
- Mở rộng các nguồn tài nguyên giáo dục cho các cựu chiến binh
- Cải thiện an toàn và an ninh trường, và
- Loại bỏ amiăng và sơn chì, trong những ưu tiên khác.

Mời quý vị bấm vào hình để xem lớn.

Mời quý vị bấm vào hình để xem lớn.


Ông Sam Hồ vận động bầu phiếu Yes cho Measure X