Matt Mahan

ads header

Breaking News

Little Saigon SJ Foundation ủng hộ ỨCV Đỗ Thành Công

LITTLE SAIGON SAN JOSE FOUNDATION
2396 Senter Rd, San Jose, Suite 45, CA  95112
Phone: 408-679-8902

San Jose, ngày 14 tháng 4 năm 2016

Little Saigon San Jose Foundation quyết định tín nhiệm ứng cử viên Đỗ Thành Công cho chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang Địa Hạt 27 sau khi xem xét mọi khía cạnh. Ông Công có bằng Cao Học Quản Trị Kinh Doanh và hiện đang là kỹ sư chuyên về năng lượng. Ông còn là một người hoạt động lâu năm trong cộng đồng về lãnh vực tranh đấu cho nhân quyền ngay sau khi thoát khỏi chế độ Cộng Sản Việt Nam năm 1981 và trở thành người tỵ nạn chính trị.

Ứng cử viên Đỗ Thành Công có cách giải quyết thực tiễn các vấn đề thuộc địa hạt 27 trong lãnh vực di dân, phát triển tiểu thương, tiết kiệm năng lượng và an toàn cho người tiêu thụ lẫn công chúng. Là một nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền, ông Công sẵn sàng tranh đấu cho sự công bằng để bảo đảm những quyền công dân được bảo vệ triệt để. Ông cũng còn là người ủng hộ một giải pháp cho chương trình miễn phí tiền học ở đại học cộng đồng.

Chúng tôi kêu gọi bỏ phiếu cho ông Công để trở thành Dân Biểu Tiểu Bang Địa Hạt 27, vì ông có thể đại diện xứng đáng cho các cư dân trong địa hạt đa dạng này để kinh tế được dồi dào hơn và để có các giải pháp rõ rệt cho các quan tâm xã hội.

Chủ Tịch
Tiến Sĩ Đỗ Hùng
---- o0o ----

LITTLE SAIGON SAN JOSE FOUNDATION
2396 Senter Rd, San Jose, Suite 45, CA  95112
Phone: 408-679-8902

San Jose, April 14, 2016

Little Saigon San Jose Foundation has decided to endorse candidate Cong T. Do for the California State Assembly District 27 afterourreview process. Mr. Do is an MBA working inengineering fieldspecialty in green energy. He is also a long term community activist and human rights advocate since he became a political refugee escaped from the Communist regime in Vietnam back in 1981.

Mr. Do has a practical approach from a technical background to resolve District 27's critical issues in immigration, small business development, green environment and consumer & public-safety matters. Being a human rights and democracy advocate, Mr. Do would fight for the public justice to ensure the District 27 residents civil rights fully protected. He is also astrong supporterin free of chargetuition for community college in general.

We would call to vote for Mr. Do to be the next State Assemblyman District 27, so he can represent this vibrant district constituentsfor a better economy and more concrete solutions to daily social concerns.
 
Barry Hung Do, Ph.D
President