Matt Mahan

ads header

Breaking News

Kính mời tham dự buổi họp về Trung Tâm Phục Vụ CĐ Việt

Online Surveys: Vietnamese - https://www.sccgov.org/sites/ceo/vasc/Pages/vascv.aspx | English - https://www.sccgov.org/sites/ceo/vasc
Ngày 3 Tháng 12 năm 2015

Kính gởi: Quý Vị Đại Diện Tôn Giáo, Cộng Đồng, Đoàn Thể, Hiệp Hội
Quý Cơ Quan Truyền Thông: Báo Chí, Phát Thanh, Truyền Hình
Quý cư dân mọi giới trong Quận Hạt Santa Clara,

Kính mời quý vị tham gia, đóng góp ý kiến và tham dự vào chương trình nghiên cứu và thăm dò cộng đồng của Quận Hạt Santa Clara (Santa Clara County Community Assessment) cho việc họach định kiểu mẫu để thành lập Trung Tâm Phục Vụ cho Người Mỹ Gốc Việt.

Quận Hạt Santa Clara đang thực hiện chương trình nghiên cứu cộng đồng để thành lập một kiểu mẫu cung cấp phục vụ của quận hạt để thích hợp về ngôn ngữ và văn hóa cho người Mỹ gốc Việt. Chương trình nghiên cứu và thăm dò cộng đồng sẽ được giám thị và phối hợp bởi Cơ Quan Sức Khỏe Hành Vi của Quận và Cơ Quan Y Tế Sức Khỏe Quận Hạt Santa Clara cùng với sự hổ trợ của Cơ Quan Phục Vụ Xã Hội và Bệnh Viện Valley của Quận Hạt- Santa Clara Valley Medical Center. Cuộc nghiên cứu sẽ dựa vào những phiên họp với người quan tâm và liên hệ, bản khảo sát, phỏng vấn và những phương tiện liên lạc cộng đồng khác để thâu thập sự đóng góp ý kiến cho bản Thiết Kế Sơ Đồ cho Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt. Đây là cách thức liên lạc và tổ chức mà Quận Hạt đã áp dụng được thành công tốt đẹp cho việc nghiên cứu Tình Trạng Sức Khỏe của Người Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American Health Assessment) năm 2011.

Xin mời Quý Vị hãy tham dự Buổi Họp về Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt vào ngày 6 Tháng 12, và ngày 8 Tháng 12 tại 1879 Senter Road, San Jose, CA. Có cung cấp thông dịch viên.

Để giữ chỗ cho Buổi Họp về Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt hay để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Định Chu tại số điện thoại (408) 823-8047 và điện thư Dinh.Chu@hhs.sccgov.org.

Thêm vào đó, xin quý vị hãy giúp phổ biến thư mời nầy cho những vị quan tâm khác để tham dự buổi họp nói trên cũng như những buổi họp trong tương lai. Nếu quý vị không thể tới dự buổi họp nhưng muốn đóng góp ý kiến bằng điện thư, xin gởi về địa chỉ email: Dinh.Chu@hhs.sccgov.org.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp vào liên kết này: https://www.sccgov.org/sites/ceo/vasc/Pages/vascv.aspx

Buổi Họp về Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt
Social Services Agency
1879 Senter Road, San Jose, CA
Sunday – December 6, 2015 (1:00 pm – 3:30 pm)
Tuesday – December 8, 2015 (6:00 pm – 8:30 pm)

Trân Trọng Kính Mời,
Văn Phòng Điều Hành Quận Hạt Santa Clara

Việt  Vùng Vịnh mời quý vị
xem tin liên quan với video dưới đây: ------ o0o ------

Online Surveys: Vietnamese - https://www.sccgov.org/sites/ceo/vasc/Pages/vascv.aspx | English - https://www.sccgov.org/sites/ceo/vasc
Dear Community Member,

You are invited to participate in the Santa Clara County Community Assessment to develop a Vietnamese American Service Center Model.

The County of Santa Clara is conducting a community study in order to develop a language appropriate and culturally competent service model to deliver the County’s services to Vietnamese American residents and clients. The community assessment will be overseen and coordinated by the County’s Behavioral Health Department and the Santa Clara County Public Health Department with support from the Social Services Agency and the Santa Clara Valley Medical Center. The assessment will also utilize stakeholder sessions, surveys, interviews and other outreach tools to collect input for a Vietnamese American Service Center Model. This is the same outreach procedure that the County used so successfully for our 2011 Vietnamese American Health Assessment.

Please join us at a Vietnamese American Service Center Stakeholder Session to be held at the Social Services Agency Auditorium at 1879 Senter Road, San Jose, CA on, December 6th and December 8th. Translation will be provided.

To RSVP for a Vietnamese American Service Center Stakeholder Session and/or for more information please do not hesitate to contact Dinh Chu of Behavioral Health Services at (408) 823-8047 or Dinh.Chu@hhs.sccgov.org.

Also, please feel free to share this invitation with others who may be interested in attending this and future sessions. If you are unable to attend but would like to provide written input, please do so by emailing your comments to Dinh Chu at Dinh.Chu@hhs.sccgov.org.

Vietnamese American Service Center Stakeholder Session
SSA Auditorium
1879 Senter Road, San Jose, CA
Sunday – December 6, 2015 (1:00 pm – 3:30 pm)
Tuesday – December 8, 2015 (6:00 pm – 8:30 pm)

Sincerely,
The Office of the County Executive
Santa Clara County