Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thị trưởng SJ: Hủy bỏ và thay bằng treo cở rủ ngày 30/4

24 Tháng 4 2015

Kính chào quý vị,

Tôi, Sam Liccardo, thị Trưởng thành Phố San Jose,

Với thiện ý biết ơn sự hy sinh cao cả, của các chiến sĩ Quân Lực Viêt Nam Cộng Hoà đã hy sinh vì Tổ Quốc Việt nam Tự Do, của 58 ngàn chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh vì Lý Tưởng Tự Do và của đồng bào Việt Nam trốn chạy Cộng Sản đã chết trên đường vượt biên vượt biển.

NHƯNG:
Qua sự tìm hiểu, lắng nghe ý kiến phản ảnh của cá nhân và đại diện các hội doàn,

“Nhận thấy rằng buổi lễ tổ chức không thích hợp thời gian và không gian,” tôi sẽ không tổ chức buổi lễ.
Nay, tôi thành thật xin lỗi và chia sẽ sự mất mát, nước mất nhà tan của người Việt. Hy vong Việt Nam sẽ sớm có Tự Do, dân Chủ và nhân Quyền. Tôi quyết dịnh treo cờ rủ tại City Hall trong ngày 30-4-2015 để chia sẻ điều đó.

Trân Trọng,

Sam Liccardo
Thị Trưởng
Thành Phố San Jose

Thư mời từ văn phòng Thị Trưởng San Jose (Black April Commemoration)