Matt Mahan

ads header

Breaking News

Bảng tên Cần Thơ có cờ đỏ đã bị gỡ xuống

Bảng có cờ đỏ sao vàng trước khi bị gỡ xuống
Xin chuyển đến Qúy Vị, Qúy NT và CH...

Cuộc biểu tình phản đối thành phố Riverside kết nghĩa với Cần Thơ...

Hình bảng tên của Cần Thơ đã được lấy khỏi bảng ghi tên những thành phố mà  Riversiode đã kết nghĩa chị em...

Xin mời Qúy Vị xem hình ảnh để tường và tiếp tay phổ biến...

Trân trọng..

BMH
Washington, D.C

Bảng có cờ đỏ sao vàng bị người Việt chống đối nên đã gỡ xuống.