Matt Mahan

ads header

Breaking News

Lớn lên mới biết


Hồi nhỏ tưởng CS dạy lịch sử là để biết về tổ tiên nòi giống
Lớn lên mới biết là láu cá nhồi sọ
Hồi nhỏ tưởng ráng học thành tài để phục vụ đất nước
Lớn lên mới biết thành tài chỉ được phục vụ Nga Tàu và nước khác
Hồi nhỏ tưởng công an bắt cướp
Lớn lên mới biết công an ăn cướp
Hồi nhỏ tưởng cờ đỏ sao vàng là cờ tổ quốc
Lớn lên mới biết đó là cờ Phúc Kiến bên Tàu
Hồi nhỏ tưởng Mỹ-Nguỵ là ác
Lớn lên mới biết CS mới ác
Hồi nhỏ tưởng bán vàng giàu nhất
Lớn lên mới biết bán nước giàu hơn
Hồi nhỏ tưởng đánh trận lập công lớn mới được lên tướng
Lớn lên mới biết lòn cúi hèn hạ với giặc cũng lên tướng
Hồi nhỏ tưởng chống Tàu là yêu nước
Lớn lên mới biết chống Tàu là phản quốc
Hồi nhỏ tưởng Đảng giải phóng miền Nam đói rách
Lớn lên mới biết là cướp miền Nam giàu có
Hồi nhỏ tưởng bác Hồ là người Việt Nam
Lớn lên mới biết là người Tàu
Hồi nhỏ tưởng cán bộ là đầy tớ lo cho dân ấm no
Lớn lên mới biết dân là đầy tớ lo cho cán bộ ấm no
Hồi nhỏ tưởng yêu nước là yêu tổ quốc
Lớn lên mới biết yêu nước là yêu Đảng
Hồi nhỏ tưởng những người lưu vong là Việt gian
Lớn lên mới biết đó là khúc ruột ngàn dặm
Hồi nhỏ tưởng hy sinh xương máu đánh Mỹ là đánh cho dân tộc
Lớn lên mới biết là đánh cho Liên Xô và Tàu
Hồi nhỏ tưởng Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Diện, Hồ Thị Kỷ là anh hùng
Lớn lên mới biết đó là sản phẫm tuyên truyền bố láo
Hồi nhỏ tưởng thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Đảo Gạc Ma là của Việt Nam
Lớn lên mới biết Đảng đã bán cho Tàu
Hồi nhỏ tưởng muốn thành tiên thành thánh phải tu thân tích đức
Lớn lên mới biết gian manh xảo trá độc ác giết vài triệu người thì Bác Hồ mới được thành tiên thành thánh
Hồi nhỏ tưởng tiền cứu trợ thiên tai dành cho dân
Lớn lên mới biết dành cho cán bộ.
Hồi nhỏ tưởng cờ vàng của bọn “nguỵ”
Lớn lên mới biết cờ vàng có từ thời Vua Thành Thái

Học sinh Miền Bắc