Matt Mahan

ads header

Breaking News

Last updated: Ngày 9/6 Kết quả kiểm phiếu bầu Q.7 San Jose


Kết quả kiểm phiếu khu vực 7, cập nhật lúc 4:32 PM ngày 9/6/2018
Kết quả kiểm phiếu khu vực 7, cập nhật lúc 4:32 PM ngày 9/6/2018:

TAM NGUYEN...........................30.97%.........2,929

MAYA ESPARZA........................24.04%........2,274

VAN T. LE...................................13.34%........1,262

THOMAS DUONG.....................11.92%.........1,127

JONATHAN ...............................11.04%.........1,044

OMAR VASQUEZ.........................5.71%...........540

HOANG ''CHRIS'' LE....................2.98%...........282


..........................................................................9,458

Kết quả kiểm phiếu khu vực 7, cập nhật lúc 4:00 PM ngày 8/6/2018
Kết quả kiểm phiếu khu vực 7, cập nhật lúc 4 giờ chiều ngày 8/6/2018:
Tâm Nguyễn....thêm 66 phiếu + 2,765 = 2,831 phiếu (31.16%)
Maya Esparza..thêm 64 phiếu +2,088 = 2,152 phiếu (23.69%)
Vân Lê.............thêm 28 phiếu + 1,205 = 1,233 phiếu (13.57%)
Chris Lê...........thêm 05 phiếu + 272 = 277 phiếu ( 3.05%)


VIDEO PHÓNG SỰ ĐÊM 3/6/2018 THEO DÕI KIỂM PHIẾU BẦU Q.7


Kết quả kiểm phiếu khu vực 7, cập nhật lúc 5 giờ chiều ngày 7/6/2018:
Tâm Nguyễn....thêm 451 phiếu + 2314 = 2,765 phiếu (31.31%)
Maya Esparza..thêm 436 phiếu +1652 = 2,088 phiếu (23.64%)
Vân Lê.............thêm 169 phiếu + 1036 = 1,205 phiếu (13.64%)

Chris Lê...........thêm 51 phiếu + 221 = 272 phiếu ( 3.08%)

Kết quả kiểm phiếu khu vực 7, cập nhật lúc 5 giờ chiều ngày 7/6/2018:

Kết quả kiểm phiếu khu vực 7, cập nhật lúc 5 giờ chiều ngày 6/6/2018:

Tâm Nguyễn....thêm 39 phiếu + 2275 = 2314 phiếu (31.79%)
Maya Esparza..thêm 44 phiếu +1608 = 1652 phiếu (22.69%)
Vân Lê.............thêm 24 phiếu + 1012 = 1036 phiếu (14.23%)
Chris Lê...........thêm 03 phiếu + 218 = 221 phiếu ( 3.04%)

Mời xem bảng dưới đây:
5 PM ngày 6/6/2018

11 AM ngày 6/6/2018

9 AM ngày 6/6/2018

8 PM ngày 5/6/2018