Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tin liên quan đến Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ tại San Jose


Tin liên quan đến Trung Tâm Sinh Hoạt Việt Mỹ tại San Jose
Văn Phòng Nghị Viên Diệp Thế Lân 

Kính thưa quý vị:

Vì biết quý vị quan tâm đến tương lai của Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng tại thành phố San Jose, chúng tôi xin cho quý vị biết là trong tài liệu đưa ra những ưu tiên tiêu xài của thành phố trong năm tới, Thị Trưởng Sam Liccardo đã hướng dẫn cho người quản lý thành phố (City Manager) tiếp tục tài trợ các sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam ở Trung Tâm Sinh Hoạt, và hơn nữa, yêu cầu ông ta xét lại để xem thành phố có cần chi thêm tiền cho Trung Tâm hay không, vì nay cộng đồng người Việt đã dùng toàn vẹn nơi sinh hoạt này.

Hội Đồng Thanh Phố sẽ nghe ý kiến của công chúng trước khi biểu quyết chấp nhận những ưu tiên đề nghị này của Thị Trưởng vào phiên họp ngày 20 tháng 3 năm 2018 vào lúc 1:30 chiều tại Tòa Thị Chính. Nếu người Việt hiện diện để ủng hộ đề nghị này của Thị Trưởng hoặc góp ý thêm thì sẽ cho Hột Đồng Thành Phố chứng kiến sự quan tâm của cộng đồng người Việt chúng ta.

Quý vị có thể đọc nguyên văn thư đề nghị cách tiêu xài ngân quỹ thành phố của Thị Trưởng Liccardo tại đây.

Kính thư,
Nghị Viên Diệp Thế Lân