Matt Mahan

ads header

Breaking News

Dự án Formosa Hà Tĩnh có bất hợp pháp?


DỰ ÁN FORMOSA HÀ TĨNH CÓ BẤT HỢP PHÁP?
(Có thể đóng cửa Formosa Hà Tĩnh?)
Nguyễn Quang A

1) Hà Tĩnh cấp phép cho Formosa 70 năm là trái luật rành rành (vì chỉ có Chính phủ mới có thể quyết định cho phép bất kỳ dự án nào trên 50 năm) và với tư cách nhà đầu tư nước ngoài Formosa không thể nói là không biết quy định này của luật;

2) Biết sai, Hà Tĩnh báo cáo Thủ Tướng và theo ông Võ Kim Cự (bí thư và chủ tịch Hà tĩnh lúc đó, người trực tiếp quyết định chuyện này, hiện là Chủ tịch Liên Minh HTX Việt Nam và vừa trúng đại biểu QH 14) thì Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng (chứ không phải Chính Phủ) "đã cho phép tiếp tục giữ nguyên quy định thời hạn là 70 năm trong giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho dự án";

3) Hãy xem khi đó Chính phủ đã có bỏ phiếu hay biểu quyết về chuyện cho Formosa 70 năm với đa số các thành viên chính phủ tán thành hay không? (Việc này đễ vì chỉ cần xem lại hồ sơ của Chính phủ, chúng ta hãy đòi Văn phòng Chính Phủ làm rõ);
Nếu chỉ có văn bản số 323/TTg-QHQT ngày 4/3/2008 do ông Hoàng Trung Hải ký, thì rõ ràng KHÔNG CÓ quyết định của Chính phú về việc này (và bước tiếp phải là 5)).

4) Nếu có biểu quyết như vậy (nó phải được thể hiện bằng văn bản và phải được kèm vào hồ sơ của Formosa) thì dự án hợp pháp và Formosa có quyền tiếp tục hoạt động;

5) nếu KHÔNG (nếu chỉ có bản số 323/TTg-QHQT) thì dự án Formosa là bất hợp pháp (ông Cự, ông Dũng, ông Hải và Formosa đều vi phạm luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm) và chúng ta (hay bất kể tổ chức nào) có thể kiện và coi dự án FORMOSA là BẤT HỢP PHÁP và phải ĐÓNG CỬA!