Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thảo luận về hoạch định và xây dựng Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt

Giám sát viên Cindy Chavez trong buổi công bố bản tường trình tổng kết về Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt ngày 11-2-2016 tại phòng họp của Hội Đồng Giám Sát Santa Calra
Ủy Ban Đặc Trách Về Trẻ Em, Người Cao Niên, và Gia Đinh sẽ thảo luận về những cập nhật mới nhất về việc hoạch định và xây dựng Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt (VASC).

Kính gởi Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt,

Giám Sát Viên Dave Cortese và tôi xin mời quý vị tham dự phiên họp của Ủy Ban Đặc Trách Về Trẻ Em, Người Cao Niên, và Gia Đinh vào lúc 10 giờ sáng thứ ba, ngày 18 tháng 9, năm 2018 tại Phòng Họp của Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt tọa lạc tại địa chỉ 70 West Hedding Street, San Jose, CA 95110

Ủy ban sẽ thảo luận về những cập nhật mới nhất về việc hoạch định và xây dựng Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt (VASC).

Xin quý vị nhấn vào để xem tài lieu, số 4:
http://sccgov.iqm2.com/Citizens/Detail_Meeting.aspx?ID=9506

Trân trọng,

Cindy Chavez, Giám Sát Viên Khu Vực 2
Dave Cortese, Giám Sát Viên Khu Vực 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Children, Seniors and Families Committee to Discuss the Latest Updates Relating to the Planning and Construction of the Vietnamese American Service Center (VASC)

Dear Community Member,

Supervisor Dave Cortese and I invite you to attend the County’s Children, Seniors and Families Committee meeting at 10:00am on Tuesday, September 18, 2018 in the County Government Center’s Chambers at 70 West Hedding Street, San Jose, CA 95110.

We will be discussing the latest updates on the planning and construction of the Vietnamese-American Services Center (VASC).

Please click to see the agenda, Item 4:
http://sccgov.iqm2.com/Citizens/Detail_Meeting.aspx?ID=9506

Sincerely,

Cindy Chavez, Supervisor, District 2
Dave Cortese, Supervisor, District 3