Matt Mahan

ads header

Breaking News

Chính Nghĩa Đã Thắng.

Mời "Cô" trở về Modesto Farmers.
CHÍNH NGHĨA ĐÃ THẮNG
(Tặng nghị phản Madison Nguuyễn và nhóm Ngô Tôn , Hoàng Thưởng...) 
                                               
                                 Ma Sân nghị phản té nhào!
                         Hai lần ngã quỵ, đồng bào vui thay...
                                 Ma ơi... thua thảm trận nầy.
                         Phiếu bầu CHÍNH NGHĨA thật hay vô cùng.

                                 Cộng đồng tỵ nạn vui chung.
                         Chúc mừng Nghị Ash!! Chúc mừng đồng hương.
                                 Ngô Tôn, Hoàng Thưởng sình chương!!
                         Đức Lâm, Tài Tấn, Phạm Tường nhăn răng.

                                 Thanh Điền, Vẫn Trọn, Thiện Căn...
                         Diệp Lân, Bùi Định, Tường Tâm...lăn dài!
                                  Mộng Hùng, Phạm Lễ tay sai.
                         Ma cho tí bạc... Ma sai khiến già!

                                  Giờ thì thê thảm như Ma.
                         Gia Vy, Ánh Nguyệt... bò la hết rồi!
                                  A...!! còn Chí Phúc lôi thôi.
                         Viết bài ca tụng nghị Ma hố rồi!

                                  Thêm ông bác sĩ tim soi.
                         Đốc tờ Xuân Ngải ôi thôi hết thời.
                                  Chẳng còn đâu nữa..."Nồi Xôi"!
                         Đoan Trang đo ván!  Nguyên Khôi lật nhào!!

                                  Minh Đường, Thế Tuấn lao đao.
                         Bà bầu Hoa Hậu... ôi chao! Té đùng!
                                  Thấy chưa "cà... pháo"  Đức - Dung?!
                         Đồng hương sáng suốt vô cùng phải không?

                                  Chấp luôn cả bọn truyền thông.
                         Việt Nam, Việt báo, Tribune... hỏng giò.
                           Truyền thông Mỹ - Việt  lầm to...
                         Phen nầy  thua đậm... reo hò nữa không?

                                 Tội Bà ứng cử Tông Tông!!
                         Tin TRUYỀN THÔNG MỸ, chổng mông... khóc ròng!!
                                 Đừng mơ mà gạt Cộng Đồng.
                         Đừng đem "Đại Học" ra... hòng gian manh!

                                 Làm ơn... Ma cút cho nhanh.
                         Thẳng về Mô Đéc, hái chanh, trồng bầu!
                                Hết rồi... tham vọng, còn đâu?!
                         Trẻ mà bạc ác, hiểm sâu... tàn đời!!
                                                         VXSJ 
                                            San Jose 09/11/2016