Matt Mahan

ads header

Breaking News

Ngày 13/6/2016: Kết quả bầu cử đồng hương quan tâm

95% số phiếu được mở ra và công bố ngày 13/6/2016 - Last updated: 6/13/2016 4:47:08 PM PDT
Kết quả bầu cử một số chức vụ đồng hương quan tâm
Last updated: 6/13/2016 4:47:08 PM PDT

CHỨC VỤ THƯỢNG NGHỊ SĨ LB:
(2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
KAMALA D. HARRIS (DEM) 166,166 47.53%
LORETTA L. SANCHEZ (DEM) 59,204 16.94%

CHỨC VỤ DÂN BIỂU LIÊN BANG Q17:
(2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
RO KHANNA (DEM) 37,484 38.92%
MIKE HONDA (DEM) 36,628 38.03%

CHỨC VỤ DÂN BIỂU TIỂU BANG Q27 (2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
MADISON NGUYEN (DEM) 25,588 34.71%
ASH KALRA (DEM) 14,678 19.91%

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q4
(Lan Diep hơn Manh Nguyen 36 phiếu)
LAN DIEP 8,300 50.11%
MANH NGUYEN 8,264 49.89%

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q8 (2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
JIMMY NGUYEN 4,543 23.17%
SYLVIA ARENAS 4,516 23.04%

CHỨC VỤ DÂN BIỂU LIÊN BANG Q17
CHỨC VỤ DÂN BIỂU TIỂU BANG Q27
CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q4 
CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q8