Matt Mahan

ads header

Breaking News

Kết quả sau cùng về cuộc bầu cử ngày 7/6/2016

Last updated: 6/16/2016 3:53:22 PM PDT
Việt Vùng Vịnh ngưng đưa tin về kết quả bầu cử trừ khi có sự kiện đặc biệt.
Last updated: 6/16/2016 3:53:22 PM PDT

CHỨC VỤ THƯỢNG NGHỊ SĨ LB:
(2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
1. KAMALA D. HARRIS (DEM) 169,405 47.19%
2. LORETTA L. SANCHEZ (DEM) 61,267 17.07%

CHỨC VỤ DÂN BIỂU LIÊN BANG Q17:
(2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
1. RO KHANNA (DEM) 38,188 38.84%
2. MIKE HONDA (DEM) 37,458 38.10%

CHỨC VỤ DÂN BIỂU TIỂU BANG Q27 
(2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
1. MADISON NGUYEN (DEM) 26,753 34.48%
2. ASH KALRA (DEM) 15,413 19.86%

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q4
Lan Diep thắng cử chức vụ Nghị viên Q4 (hơn Manh Nguyen 32 phiếu)
LAN DIEP 8,686 50.09%
MANH NGUYEN 8,654 49.91%

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q8 
(2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
1. SYLVIA ARENAS 4,904 23.74%
2. JIMMY NGUYEN 4,734 22.92%

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q4: Lan Diep thắng cử Nghị viên Q4 (hơn Manh Nguyen 32 phiếu)

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q8

CHỨC VỤ DÂN BIỂU LIÊN BANG Q17

CHỨC VỤ DÂN BIỂU TIỂU BANG Q27

CHỨC VỤ THƯỢNG NGHỊ SĨ LB: có tất cả 34 ứng cử viên, bảng kết quả trên được cắt ngắn cho thấy 2 người nhiều phiếu nhất được vào chung kết.