Matt Mahan

ads header

Breaking News

HĐLK ĐTDCNQCVN: BẢN LÊN TIẾNG ỦNG HỘ NO RECALL

Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân
Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam
P.O. Box 362057, Milpitas, CA 95036
Email: hoidonglienket@gmail.com

Điện Thoại: (604) 788-2211, (408)771-5146, (510) 529-1665

BẢN LÊN TIẾNG ỦNG HỘ NO RECALL
(Hội Đồng Thành Phố Westminster)

Của ĐỒNG LIÊN KẾT ĐẤU TRANH DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

XÉT RẰNG:

1. Hội Đồng Thành Phố Westminster: đứng đầu là Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng là Kimberly Hồ và Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí là những thành phần tuổi trẻ gốc Việt yêu nước, đắc cử chức vụ Thị Trưởng tại Westminster đầu tiên và liên tiếp 8 năm (kể từ năm 2012) đến nay.

2. Hội Đồng Thành Phố Westminster, khu phố Bolsa thành trì chống cộng kiên vững đứng đầu hải ngoại: Thị Trưởng Tạ Đức Trí đã thông qua 2 Nghị Quyết: (1) Cấm các phái đoàn VC bén mảng đến Westminster (Khu Phố Bolsa) từ năm 2004.(2) Nghị Quyết cấm VC treo cờ máu (cờ đỏ sao vàng) Tháng 12/2016. Thực hiện các công trình: Xây dựng công trường tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Bức tường Đá Đen cẩn hình tưởng niệm 5 vị tướng anh hùng tuẩn tiết 30-4-1975 của QLVNCH v.v... cùng nhiều thành tích chống cộng khác.

3. Tập đoàn chóp bu Bắc Bộ Phủ, xem đây là một trở lực lớn cho sách lược nhuộm đỏ hải ngoại bằng NQ36. Tờ báo Nhân Dân cơ quan ngôn luận TƯ/ĐCS ngày 27-9/2019 kêu gọi cuộc “Tổng Nổi Dậy” bằng cuộc Bãi Nhiệm (RECALL) Hội Đồng Thành Phố Westminster gồm: Thị Trưởng Tạ Đức Trí, PTT Kim Berly Hồ và NV Nguyễn Mạnh Chí vào ngày 07 tháng 4 sắp tới do Hoàng Kiều một trọc phú, cấu kết với CS Tàu làm ăn bên ấy nhiều năm. Y bỏ nhiều tiền đứng ra tổ chức, dưới sự chỉ đạo tinh vi của CS Hà Nội.

Qua những dữ kiện nêu trên:

1/- Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh (HĐLKĐT) Cho Dân Chủ & Nhân Quyền Việt Nam tại hải ngoại nhiệt liệt ủng hộ Ủy Ban NORECALL Hội Đồng Thành Phố Westminster.

2/- Tha thiết kêu gọi đồng hương ( cư dân Westminster ) và lực lượng Cựu Tù Nhân Chính Trị, các cựu Quân Dân Cán Chính VNCH tại địa phương đi bầu phiếu ( NO ) không bãi nhiệm cho thật đông vào ngày 07 tháng 4 năm 2020 để bảo vệ Thị Trưởng Tạ Đức Trí và hai đồng viện nêu trên vì Họ là những chiến sĩ chông cộng can cường và tài lãnh đạo phát triển khu phố thương mãi Bolsa mỗi ngày một phồn thịnh.

3/- Kêu gọi các tổ chức đấu tranh chống cộng sản tại hải ngoại và đồng hương (CĐ Mỹ gốc Việt ) tỵ nạn cộng sản hãy cùng lên tiếng và góp phần tích cực để chận đứng, bẻ gãy những âm mưu, thủ đoạn gian trá của VC và bọn Việt gian tay sai đã chủ trương cuộc RECALL ( bãi nhiệm ) này.

Làm tại San Jose, ngày 30 tháng 3 năm 2020

TM/ HĐ Điều Hành                TM/ HĐ Định Chế               TM/ HĐ Giám Sát

Lạc Việt                                    Phạm Trần Anh                      Cao Gia - Nguyễn Trung Cao - Đỗ Ngọc