Matt Mahan

ads header

Breaking News

BPSOS: Chương Trình Đòi Tài Sản


Chương Trình Đòi Tài Sản 

* Quý vị có tài sản bị tịch thu ở Việt Nam?
- Di cư vào Nam năm 54, để lại nhà, đất “vắng chủ” ngoài Bắc,
- Di tản năm 75 hay vượt biên sau đó, để lại nhà, đất “vắng chủ” trong Nam,
- Bị đi tù cải tạo hay bị đi kinh tế mới, nhà, đất bị nhà nước lấy,
- Đi HO, HR, ODP…, phải ký giấy giao nhà, đất cho nhà nước.

Quý vị có biết rằng luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ tài sản của công dân nếu bị quốc gia khác tịch thu?

- Hoa Kỳ đã đòi được 4 tỉ Mỹ kim cho công dân có tài sản bị các chế độ cộng sản (Tàu, Đông Đức, Ba Lan, Liên Xô…) tịch thu.

- Năm 1995, Việt Nam đã phải bồi thường 203 triệu Mỹ kim cho các tài sản mà họ chiếm đoạt của công dân Hoa Kỳ đã sinh sống ở Việt Nam trước 1975

* BPSOS đã có các buổi họp với các nghị sĩ Hoa Kỳ ở California. Chúng tôi cần thu thập nhiều hồ sơ ở California để đẩy mạnh vận động Quốc Hội.

Để tham gia, xin liên lạc:
taisan@bpsos.org
hay 714-897-2214

Hoặc tải Mẫu Đơn Thông Tin Sơ Khởi từ trang mạng www.doitaisan.org
Điền các thông tin cần thiết và gửi về cho chúng tôi qua email taisan@bpsos.org