Matt Mahan

ads header

Breaking News

Đạo luật tăng thời gian cho người phát biểu có thông dịch viên

OR IMMEDIATE RELEASE                                                      Contact: Diana Moreno
September 29, 2016                                                                            (714) 741-1034


Tiểu Bang California yêu cầu cơ quan chính quyền địa phương gia tăng thời gian cho người phát biểu có thông dịch viên

(Garden Grove,CA) Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vui mừng thông báo rằng, Thống Đốc Jerry Brown vừa ký ban hành Đạo Luật AB 1787, buộc cơ quan chính quyền địa phương phải gia tăng ít nhất là gấp đôi thời gian cho cư dân khi họ phát biểu qua thông dịch viên tại các buổi họp. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn là người ủng hộ AB 1787, đã được tác giả của dự luật là Dân Biểu Jimmy Gomez, yêu cầu Bà giới thiêụ dự luật này vào Thượng Viện.

"Trong suốt thời gian phục vụ cộng dồng, từ Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đến Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Tôi nhận thấy nhu cầu cần thiết thêm thời gian cho cư dân phát biểu, nhất là những người phát biểu qua thông dịch viên," Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. "Nhờ Đạo Luật AB 1787, cư dân phát biểu qua thông dịch viên sẽ có thêm thời gian tương đương để có thể diễn tả đầy đủ ý kiến trước các chính quyền lập pháp."

Năm 2012, Quốc Hội Tiểu Bang California tu chính Đạo Luật Bagley-Kenne Act, ràng buộc các cơ quan tiểu bang cung cấp gấp đôi thời gian cho người phát biểu qua thông dịch viên. Tuy nhiên, Đạo Luật Brown Act, chỉ định về việc tổ chức các cuộc họp công khai, nhưng không có điều khoản này. Đạo Luật AB 1787 là sự tu chính Đạo Luật Brown Act, để bảo đảm các cơ quan chính quyền địa phương phải tuân theo quy định này.

"Việc quan trọng là chúng tôi muốn cử tri đối thoại diển đạt đầy đủ với các vị dân cử của họ. Nhiều cư dân cảm thấy thoải mái hơn khi phát biểu bằng ngôn ngữ của họ, và thời gian thông dịch không thể  chiếm vào thời gian cư dân phát biểu," Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu.

Đạo Luật AB 1787 sẽ không được áp dụng, nếu cơ quan lập pháp sử dụng kỹ thuật thông dịch giúp các vị dân cử có thể nghe phần thông dịch cùng lúc với người phát biểu. Đạo luật này được ban hành nhờ sự ủng hộ của các tổ chức Hiệp Hội Các Thành Phố California, Hiệp Hội Quận Hạt California, và Hiệp Hội Đặc Khu California.