Matt Mahan

ads header

Breaking News

4PM ngày 10/6/2016: Kết quả bầu cử đồng hương quan tâm

Có 89% số phiếu bầu đã được kiểm và công bố lúc 4PM ngày 10/6/2016 
Kết quả bầu cử một số chức vụ đồng hương quan tâm
Last updated:6/10/2016 3:49:50 PM PDT

CHỨC VỤ THƯỢNG NGHỊ SĨ LB:
(2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
-KAMALA D. HARRIS (DEM) 156,310 47.48%
-LORETTA L. SANCHEZ (DEM) 55,843 16.96%

CHỨC VỤ DÂN BIỂU LIÊN BANG Q17:
(2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
-RO KHANNA (DEM) 34,734 38.85%
-MIKE HONDA (DEM) 34,017 38.05%

CHỨC VỤ DÂN BIỂU TIỂU BANG Q27 (2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
-MADISON NGUYEN (DEM) 24,903 34.81%
-ASH KALRA (DEM) 14,292 19.98%

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q4 
(Lan Diep hơn Manh Nguyen 18 phiếu)
-LAN DIEP 8,181 50.06%
-MANH NGUYEN 8,163 49.94%

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q8 (2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
-JIMMY NGUYEN 4,478 23.09%
-SYLVIA ARENAS 4,450 22.95%

CHỨC VỤ DÂN BIỂU LIÊN BANG DH17

CHỨC VỤ DÂN BIỂU TIỂU BANG DH27 

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q4 

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q8

CHỨC VỤ THƯỢNG NGHỊ SĨ LB