Matt Mahan

ads header

Breaking News

San Jose: Gặp gỡ Điếu Cày Nguyễn-Văn-Hải ngày 1/8/2015

Ô. Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày

KHU-HỘI CỰU TÙ-NHÂN CHÍNH-TRỊ BẮC CALIFORNIA
111 E. GISH RD - SAN JOSE, CA.95112
(408)437-3199

THÔNG-BÁO

THAM DỰ BUỔI GẶP GỠ VỚI CỰU TÙ-NHÂN LƯƠNG-TÂM 
ĐIẾU-CÀY NGUYỄN-VĂN-HẢI


Kính Gởi :

-Quý Niên-Trưởng
-Quý Hội-Đoàn, Tổ Chức Chính-Trị Quốc-Gia
-Quý Cơ-Quan Truyền Thông và Báo chí
-Quý Cựu Tù-Nhân Chính-Trị Bắc California
-Quý Đồng-Hương TNCS

Kính Thưa Quý Vị :

Nhân dịp đến Thành Phố San Jose Bắc California, Cựu Tù-Nhân Lương-Tâm Điếu Cày Nguyễn-Văn-Hải sẽ đến thăm viếng Trung-Tâm Sinh-Hoạt Khu-Hội Cựu Tù-Nhân Chính Trị Bắc California .
Đồng thời Cựu Tù-Nhân Lương Tâm Điếu Cày Nguyễn-Văn-Hải rất mong muốn được gặp gỡ quý vị để trực tiếp trả lời những câu hỏi của quý vị tại :

-Địa Điểm : 111 E. Gish RD - San Jose, CA.95112
Trung-Tâm Sinh-Hoạt Khu-Hội

-Thời Gian : Lúc 11 giờ 30 Thứ Bảy Ngày 01 tháng 08 Năm 2015 

Khu-Hội trân trọng thông báo và kính mời quý vị đến tham dự buổi gặp gỡ nói trên...đồng thời đưa ra những câu hỏi trực tiếp với Điếu Cày Nguyễn-Văn- Hải, để biết rõ chiều hướng và lập trường của Điếu Cày.

Riêng Khu Hội Bắc California luôn luôn giữ vững lập trường trước sau như một, quyết tâm cùng đồng bào Hải-Ngoại yểm trợ Quốc-Nội đứng lên giải trừ chế độ cộng sản gian ác, bạo tàn, đem lại Tự-Do, Dân-Chủ, Nhân-Quyền cho Việt-Nam

TRÂN TRỌNG THÔNG-BÁO VÀ KÍNH MỜI

San Jose, ngày 12 tháng 07 Năm 2015
TM.BAN CHẤP HÀNH KHU-HỘI
CHỦ-TỊCH
MAI-KHUYÊN

Điện Thoại liên lạc :
- Ô.Cao-Minh-Trí 408-315-5977
- Ô.Trần-Gia-Đắc 408-204-9522
- Văn Phòng 408-437-3199