Matt Mahan

ads header

Breaking News

28/1/2015 Vẹm sẽ đến thành phố Riverside, Nam California


THÔNG BÁO 

Kính gởi:
- Quý cơ quan Truyền Thông và Báo Chí.
- Quý Hội Đoàn, Đoàn thể đấu tranh tại Nam California
- Cùng toàn thể đồng hương tỵ nạn Cộng Sản khắp nơi
       
Theo tin tức mới ghi nhận trong ngày qua, sẽ có một số cán bộ Việt cộng đi công tác tại thành phố Riverside, vào ngày 28 tháng 1 năm 2015 và sau đó sẽ có cuộc gặp gỡ với Hội Đồng thành phố tại đây cùng ngày.

Sự hiện diện của bọn Cộng Sản trong lúc này là một thách thức không nhỏ cho toàn thể đồng hương tỵ nạn chúng ta, mà những việc làm trong quá khứ, chúng ta cũng đã chứng tỏ được sức mạnh của tập thể người Việt tỵ nạn, không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của bọn tay sai bán nước hại dân này.

Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai sẽ tổ chức một cuộc biểu tình tại khu vực thành phố Riverside để phản đối sự hiện diện này cũng như để chứng tỏ sức mạnh của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn chúng ta không bao giờ khoan nhượng bọn chúng. Địa điểm tại Riverside City Hall: 3900 Main St Riverside CA 92501.

Chúng tôi đang liên lạc với thành phố Riverside để có thể thông báo chi tiết về ngày, giờ một cách chính xác trong những thông báo tiếp theo.

Trân trọng

TM. Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai
PHAN KỲ NHƠN